Boerenbusiness Marktrapporten

Lees hier het trendrapport van uw keuze.

 


Meer melken, of toch koeien verkopen?

Fosfaatrechten kopen, vee wegdoen of stoppen? Het lijkt erop dat april de maand is waarin de plannen voor de rest van het jaar gemaakt worden. Over de belangrijke ontwikkelingen op en rond het melkveebedrijf lees je meer in het Trendrapport 'Meer melken of toch koeien verkopen?' over april.

Naderend voorjaar laat markten bewegen

In maart is er nauwelijks handels geweest in vrij pootgoed. Daarnaast merkt men op de aardappelmarkt dat het afronden van seizoen 2017/2018 langer duurt dan verwacht. Hoe komt dat, en waar resulteerde het in? Ook op de mestmarkt had maart een negatieve uitwerking, want door het slechte weer is er nog te weinig mest uitgereden en hoopt het werk zich op. Welke gevolgen heeft dat? Daarnaast deed de Fed een aantal opvallende uitspraken.

Varkensprijs levert winst direct weer in

De winst die de varkensprijs in februari pakte, moet in maart weer worden ingeleverd. Wat is de reden voor deze volatiele bewegingen? De rendementen voor varkenshouders versomberen sowieso wat. Dit omdat de voerprijzen stijgen, terwijl ook de bigkosten oplopen. De vraag is: zet deze trend richting april door? Ondanks dat het uitrijdseizoen voor mest is begonnen, blijven de DCA-ophaalbijdragen voor varkensmest redelijk op peil. Hoe komt dit, en waarom daalt de prijs van varkensrechten wel?

Dieptepunt in melkprijs achter de rug?

De uitschieters in de prijzen voor room en boter zetten de toon richting het einde van februari. Niet alleen in de EU levert het een positievere stemming op, maar ook in de Verenigde Staten laten de prijzen het laagste punt achter zich. De beste oplossing tegen de lage melkprijzen, zijn lage melkprijzen. In de EU kan het de komende maanden weleens de doorslag geven. Ondertussen moet de Nederlandse melkveehouder aan de slag met grondgebondenheid en fosfaat.

De temperatuur daalt, de prijzen ook?

De aardappelmarkt probeerde over februari een iets vriendelijker gezicht te laten zien. Daarnaast waren het bijzondere tijden in de handel van pootgoed van Bintje. Daarbij heeft het weer de afgelopen weken vat gehad op mondiale tarwenoteringen. Dat was ook terug te zien bij de start van het uitrijdseizoen, waar eigenlijk nog maar weinig van te merken is.

Varkensprijs verrast met plotselinge opleving

Tot nu toe is 2018 uiterst vermakelijk op de varkens- en biggenmarkt. Na een moeizame start zijn de varkensprijzen begonnen aan een stevige opmars, terwijl ook de biggenprijzen aantrekken. Zijn er aanknopingspunten voor verdere prijsstijgingen in maart? Ook de mestmarkt is in beweging. En hoe beweegt de voermarkt zich: blijft de prijs van vleesvarkensbrok verder stijgen, of juist niet?

Melkprijzen nemen in hoog tempo af

Melkveehouders hebben over januari en februari het mes in de melkprijs gezet. Als gevolg daarvan verdwijnt de €40 per 100 kilo snel uit beeld. Ondanks de dalende melkprijzen blijft de melkaanvoer hoog; plussen van 5% zijn niet vreemd. De extra liters melk zijn slechts nieuws voor de melkprijs. De Nederlandse melkveehouders wordt daarnaast ook nog uitgedaagd door het fosfaatrechtenstelsel. In 2018 staan minder liters melk absoluut niet garant voor een hogere melkprijs.

Akkerbouwmarken ogen iets vriendelijker

De Nederlandse uienmarkt zit middenin een correctiefase. En ook de tarwemarkt heeft in de achterliggende weken verschillende momenten van prijsoplevingen gekend. Wat is de verwachting voor de komende periode? Daarnaast ging op donderdag 1 februari het mestseizoen van start. Dat betekent dat er weer drijfmest mag worden uitgereden op bouwland. Echter, was dat al wel mogelijk in verband met de natte weersomstandigheden?

Duitse slachterijen nemen heft in eigen handen

Met de start van het nieuwe jaar valt er genoeg te beleven op de varkens- en biggenmarkt. Terwijl de varkensprijzen hard zijn gedaald, hebben de biggenprijzen moeite met het kiezen van een richting. Hoe gaat dit zich ontwikkelen in februari. Leggen Duitse slachters de markt hun wil op, door zo vroeg al een 'hauspreise' te hanteren? Ook de mestmarkt is in beweging. Zo noteren de ophaalbijdragen in regio zuid op het hoogste niveau in jaren. Blijft dit zo nu het uitrijdseizoen bijna van start gaat? En wat gaan de brokprijzen dit voorjaar doen?

Startschot gegeven voor fosfaatrechten

Hoewel de handel in opties op fosfaatrechten al aardig op gang was gekomen, blijken veel melkveehouders nu pas met de rekensom te beginnen. Die rekensom geeft antwoord op de vraag of er voldoende rechten zijn om de huidige omvang van de veestapel te kunnen handhaven. Melkveehouders waren hoogstwaarschijnlijk eerder met de rekensom begonnen als de melkprijs niet zo hoog was geweest. Pas nu de melkprijzen een daling hebben ingezet, begint iedereen zich ervan bewust te worden dat de zuivelmarkt er minder rooskleurig voor staat.

Welke kansen biedt 2018?

Uit plomberingscijfers van de NAK kan worden geconcludeerd dat er een achterstand zit in het sorteren van pootgoed. Wat zijn daar de oorzaken van? Daarnaast is er in de laatste maanden van 2017 weinig spectaculairs gebeurd. Maar de uienmarkt wist wel te verbazen. Wat aanvankelijk niet voor mogelijk werd gehouden, bleek achteraf wel mogelijk. Zo sneuvelden weekrecords, evenals het eerste halfjaarrecord. Wat brengt 2018 de akkerbouwsector?

Slachterijen kunnen toestroom nauwelijks aan

Het is deze weken passen en meten om het varkensaanbod geplaatst te krijgen. Recordhoge slachtcijfers maken dat de varkensprijzen naar beneden glijden. De dalende varkensprijs is tevens een reden waarom de biggenmarkt in december is afgevlakt. De vraag is: wat doet januari met de biggenprijzen?

FrieslandCampina stelt melkmarkt op de proef

FrieslandCampina brengt de tongen in beweging. De zuivelaar vraagt om een evenwichtige melkaanvoer en dreigt met een boycot op extra liters melk, oftewel een standstill. Zowel melkveehouders als andere spelers in de markt worden daarmee op de proef gesteld. Voor melkveehouders wordt het ondertussen ook tijd om aan de slag te gaan met de fosfaatrechten. Echter, er ontbreekt nog een belangrijk onderdeel: de praktische invulling. Is het dan toch wijzer om vee weg te doen?

Druk op gewassaldo's en stemming

Er zijn momenteel te veel aardappelen in de EU-5. Wat doet dat met de prijs? Ook op de uienmarkt zijn extreme omstandigheden te bespeuren. Vooral als er wordt gekeken naar de correlatie tussen de ontwikkeling van de afzet en de prijs. De mestmarkt was de afgelopen periode in rep en roer door de publicatie van het NRC over mestfraude. Welke gevolgen heeft dat gehad? Echter, de fysieke granenmarkt ligt er wel rustig bij. Dat maken ook de opmerkingen van de beurs in Groningen duidelijk.

Meer melkprijzen door de €40 heen

De zuivelmarkt begon het vierde kwartaal met haarscheurtjes in de prijzen. Die scheurtjes groeiden uit tot barsten en met name de boterprijs moest een stap terug doen. De melkprijs komt er tot nu toe nog zonder kleerscheuren vanaf. Ondertussen bevinden de voerprijzen zich op de bodem. Nu de winter nadert, komen prijsstijgingen in zicht. Riante tarwevoorraden op de wereldmarkt drukken hierbij een tempel op de krachtvoerprijzen. Maar dan zijn er ook nog de ontwikkelingen in de mestprijzen.

Telen onder kostprijs vraagt behendigheid

Aan het begin van november staat de pootgoedmarkt in het teken van de rassenshows, die een indicatie kunnen geven over het verloop van de handel. Op de uienmarkt zijn de uien inmiddels gerooid en kan een balans worden opgemaakt. Omdat er op het land nog veel moest gebeuren, was er nauwelijks tijd voor het maken van mestplannen voor het nieuwe seizoen. Ook op de rentemarkt was het de afgelopen weken onstuimig.

Overvloedige oogsten drukken opbrengstprijzen

Met nog een aantal weken voor de boeg, kan de aardappelsector de rekening gaan opmaken voor de oogst van seizoen 2017 in de EU-5. Zonder veel ommezwaai kan worden gesteld dat de gemiddelde opbrengst per hectare flink boven het meerjarig gemiddelde zal liggen. Bij de uien heeft het weer een rol gespeeld en een verdere stijging van de uienprijs lijkt voorlopig niet aan de orde. Voor graan geldt een bijstelling van de wereldwijde verwachte graanopbrengst. Hiermee is de opbrengst de op één na hoogste sinds jaren.

Melk- en fosfaatmarkt zijn op een keerpunt beland

De melk- en fosfaatrechtenmarkt lijken op een keerpunt te zijn beland in de maand september. De aanvoer van melk neemt toe en dit drukt de spotnotering voor rauwe melk.Tegelijkertijd staat ook de boterprijs onder druk. Deze vlakte voor het eerst in jaren af. De uitbetaalprijzen van de zuivelaars blijven echter wel op niveau. Het aanbod van fosfaatrechten neemt medio wel september toe, waardoor de prijs in week 39 voor het eerst is gedaald.

Prijsvorming akkerbouwgewassen is punt van zorg

In de eerste helft van het huidige oogstseizoen staan de akkerbouwgewassen er wel goed voor, maar de prijsvorming baart menigeen zorgen. Welke kant gaat het op? En welk verkoopplan kan daarop worden losgelaten? De belangrijkste ontwikkelingen van de markt leest u in het Trendrapport 'Prijsvorming akkerbouwgewassen is punt van zorg' over de maand september. Het rapport is exclusief voor Akkerbouw Pro-abonnees.

Melkprijs verzacht onzekerheid over fosfaat

Ook in augustus blijkt dat melk een gewild product blijft in Europa. Zo heeft de prijs voor boerderijmelk de afgelopen 3 jaar nog niet zo hoog gestaan. En ook de prijs van fosfaatrechten neemt in behoorlijk tempo toe. De belangrijkste ontwikkelingen op de zuivelmarkt leest u in het Trendrapport 'Melkprijs verzacht onzekerheid over fosfaat' over de maand augustus.