Boerenbusiness Marktrapporten

Lees hier het trendrapport van uw keuze.

 


Melkprijzen nemen in hoog tempo af

Melkveehouders hebben over januari en februari het mes in de melkprijs gezet. Als gevolg daarvan verdwijnt de €40 per 100 kilo snel uit beeld. Ondanks de dalende melkprijzen blijft de melkaanvoer hoog; plussen van 5% zijn niet vreemd. De extra liters melk zijn slechts nieuws voor de melkprijs. De Nederlandse melkveehouders wordt daarnaast ook nog uitgedaagd door het fosfaatrechtenstelsel. In 2018 staan minder liters melk absoluut niet garant voor een hogere melkprijs.

Akkerbouwmarken ogen iets vriendelijker

De Nederlandse uienmarkt zit middenin een correctiefase. En ook de tarwemarkt heeft in de achterliggende weken verschillende momenten van prijsoplevingen gekend. Wat is de verwachting voor de komende periode? Daarnaast ging op donderdag 1 februari het mestseizoen van start. Dat betekent dat er weer drijfmest mag worden uitgereden op bouwland. Echter, was dat al wel mogelijk in verband met de natte weersomstandigheden?

Duitse slachterijen nemen heft in eigen handen

Met de start van het nieuwe jaar valt er genoeg te beleven op de varkens- en biggenmarkt. Terwijl de varkensprijzen hard zijn gedaald, hebben de biggenprijzen moeite met het kiezen van een richting. Hoe gaat dit zich ontwikkelen in februari. Leggen Duitse slachters de markt hun wil op, door zo vroeg al een 'hauspreise' te hanteren? Ook de mestmarkt is in beweging. Zo noteren de ophaalbijdragen in regio zuid op het hoogste niveau in jaren. Blijft dit zo nu het uitrijdseizoen bijna van start gaat? En wat gaan de brokprijzen dit voorjaar doen?

Startschot gegeven voor fosfaatrechten

Hoewel de handel in opties op fosfaatrechten al aardig op gang was gekomen, blijken veel melkveehouders nu pas met de rekensom te beginnen. Die rekensom geeft antwoord op de vraag of er voldoende rechten zijn om de huidige omvang van de veestapel te kunnen handhaven. Melkveehouders waren hoogstwaarschijnlijk eerder met de rekensom begonnen als de melkprijs niet zo hoog was geweest. Pas nu de melkprijzen een daling hebben ingezet, begint iedereen zich ervan bewust te worden dat de zuivelmarkt er minder rooskleurig voor staat.

Welke kansen biedt 2018?

Uit plomberingscijfers van de NAK kan worden geconcludeerd dat er een achterstand zit in het sorteren van pootgoed. Wat zijn daar de oorzaken van? Daarnaast is er in de laatste maanden van 2017 weinig spectaculairs gebeurd. Maar de uienmarkt wist wel te verbazen. Wat aanvankelijk niet voor mogelijk werd gehouden, bleek achteraf wel mogelijk. Zo sneuvelden weekrecords, evenals het eerste halfjaarrecord. Wat brengt 2018 de akkerbouwsector?

Slachterijen kunnen toestroom nauwelijks aan

Het is deze weken passen en meten om het varkensaanbod geplaatst te krijgen. Recordhoge slachtcijfers maken dat de varkensprijzen naar beneden glijden. De dalende varkensprijs is tevens een reden waarom de biggenmarkt in december is afgevlakt. De vraag is: wat doet januari met de biggenprijzen?

FrieslandCampina stelt melkmarkt op de proef

FrieslandCampina brengt de tongen in beweging. De zuivelaar vraagt om een evenwichtige melkaanvoer en dreigt met een boycot op extra liters melk, oftewel een standstill. Zowel melkveehouders als andere spelers in de markt worden daarmee op de proef gesteld. Voor melkveehouders wordt het ondertussen ook tijd om aan de slag te gaan met de fosfaatrechten. Echter, er ontbreekt nog een belangrijk onderdeel: de praktische invulling. Is het dan toch wijzer om vee weg te doen?

Druk op gewassaldo's en stemming

Er zijn momenteel te veel aardappelen in de EU-5. Wat doet dat met de prijs? Ook op de uienmarkt zijn extreme omstandigheden te bespeuren. Vooral als er wordt gekeken naar de correlatie tussen de ontwikkeling van de afzet en de prijs. De mestmarkt was de afgelopen periode in rep en roer door de publicatie van het NRC over mestfraude. Welke gevolgen heeft dat gehad? Echter, de fysieke granenmarkt ligt er wel rustig bij. Dat maken ook de opmerkingen van de beurs in Groningen duidelijk.

Meer melkprijzen door de €40 heen

De zuivelmarkt begon het vierde kwartaal met haarscheurtjes in de prijzen. Die scheurtjes groeiden uit tot barsten en met name de boterprijs moest een stap terug doen. De melkprijs komt er tot nu toe nog zonder kleerscheuren vanaf. Ondertussen bevinden de voerprijzen zich op de bodem. Nu de winter nadert, komen prijsstijgingen in zicht. Riante tarwevoorraden op de wereldmarkt drukken hierbij een tempel op de krachtvoerprijzen. Maar dan zijn er ook nog de ontwikkelingen in de mestprijzen.

Telen onder kostprijs vraagt behendigheid

Aan het begin van november staat de pootgoedmarkt in het teken van de rassenshows, die een indicatie kunnen geven over het verloop van de handel. Op de uienmarkt zijn de uien inmiddels gerooid en kan een balans worden opgemaakt. Omdat er op het land nog veel moest gebeuren, was er nauwelijks tijd voor het maken van mestplannen voor het nieuwe seizoen. Ook op de rentemarkt was het de afgelopen weken onstuimig.

Overvloedige oogsten drukken opbrengstprijzen

Met nog een aantal weken voor de boeg, kan de aardappelsector de rekening gaan opmaken voor de oogst van seizoen 2017 in de EU-5. Zonder veel ommezwaai kan worden gesteld dat de gemiddelde opbrengst per hectare flink boven het meerjarig gemiddelde zal liggen. Bij de uien heeft het weer een rol gespeeld en een verdere stijging van de uienprijs lijkt voorlopig niet aan de orde. Voor graan geldt een bijstelling van de wereldwijde verwachte graanopbrengst. Hiermee is de opbrengst de op één na hoogste sinds jaren.

Melk- en fosfaatmarkt zijn op een keerpunt beland

De melk- en fosfaatrechtenmarkt lijken op een keerpunt te zijn beland in de maand september. De aanvoer van melk neemt toe en dit drukt de spotnotering voor rauwe melk.Tegelijkertijd staat ook de boterprijs onder druk. Deze vlakte voor het eerst in jaren af. De uitbetaalprijzen van de zuivelaars blijven echter wel op niveau. Het aanbod van fosfaatrechten neemt medio wel september toe, waardoor de prijs in week 39 voor het eerst is gedaald.

Prijsvorming akkerbouwgewassen is punt van zorg

In de eerste helft van het huidige oogstseizoen staan de akkerbouwgewassen er wel goed voor, maar de prijsvorming baart menigeen zorgen. Welke kant gaat het op? En welk verkoopplan kan daarop worden losgelaten? De belangrijkste ontwikkelingen van de markt leest u in het Trendrapport 'Prijsvorming akkerbouwgewassen is punt van zorg' over de maand september. Het rapport is exclusief voor Akkerbouw Pro-abonnees.

Melkprijs verzacht onzekerheid over fosfaat

Ook in augustus blijkt dat melk een gewild product blijft in Europa. Zo heeft de prijs voor boerderijmelk de afgelopen 3 jaar nog niet zo hoog gestaan. En ook de prijs van fosfaatrechten neemt in behoorlijk tempo toe. De belangrijkste ontwikkelingen op de zuivelmarkt leest u in het Trendrapport 'Melkprijs verzacht onzekerheid over fosfaat' over de maand augustus.

Regen stelt verwachtingen bij en vertraagt de oogst

Het weer overheerst de berichtgeving op bijna alle agrarische markten. Of het nu gaat om de graanoogst, die bemoeilijkt wordt door buien, of de bijzondere aardappelmarkt. Terwijl West-Vlaanderen en Wallonië schreeuwen om regen van betekenis krijgt Nedersaksen een dubbele dosis getrakteerd. Het Trendrapport Akkerbouw Pro voor augustus 2017 noteert de feiten en benoemt de marktfeiten voor alle belangrijke akkerbouwproducten. Dit en nog veel meer kunt u als insider van Boerenbusiness lezen in deze nieuwste analyse.

Melkaanvoer EU verschuift van West naar Oost

De afgelopen maand heeft de zuivelmarkt te maken gehad met verschillende verschuivingen. Zo kiest de melkaanvoer een andere richting, maar ook de koers magere melkpoeder maakte een ommekeer. Daarnaast is het extreme weer nog steeds van invloed op de markten. En dat zorgt er onder andere voor dat de sojamarkt in heftig vaarwater terecht is gekomen.

Wisselende stand van gewassen maakt duiden markt lastig

De arealen voor aardappelen en uien breiden ook dit jaar uit. Dat biedt weinig ruimte voor optimisme, of toch wel? De weersextremen maken het lastig om de markt op dit moment te duiden.Het Boerenbusiness Trendrapport van juli probeert duidelijkheid te scheppen. Wat heeft bijvoorbeeld de droogte in België en Frankrijk voor effect?

Trendrapport Varkens Q2 2017

Het verloop van de varkensmarkt is positief dit jaar. Ook de vooruitzichten op de zomermaanden zijn hoopgevend voor varkenshouders. De biggenmarkt heeft een recordhoogte bereikt. En een prijsverlaging is inmiddels wel op komst. De brokprijzen daarentegen vlakken af en dit geldt ook voor de prijs van raapzaad. De kosten voor mestafvoer blijven dit jaar onverminderd hoog. De euro en rente lopen op als gevolg van onenigheid in Europa over het te voeren rentebeleid.

Met de finish in zicht zijn nog steeds verrassingen mogelijk

Het was een bijzonder voorjaar voor de akkerbouw. Dat is te lezen in het Boerenbusiness Akkerbouw Trendrapport van juni. Maar met de finish in zicht zijn er toch nog steeds verrassingen mogelijk.

Klimaat en politiek dagen melkveehouder uit

Er valt geen peil op te trekken. Gaat het nu over de politiek of over het weer? Zegt u het maar. Op de valreep bracht april weer nieuwe ontwikkelingen in het fosfaat. Dit heeft opnieuw gevolgen voor diverse bedrijven en voor de melkproductie. Ook het weer blijft voor verrassingen zorgen. Het is kouder dan normaal, maar toch hebben de eerste melkveehouders al een snede gras van het land weten te halen.