Algemeen reglement
Boerenbusiness Awards 2019

De spelregels van de Boerenbusiness Award

Wat zijn de voorwaarden en hoe vergroot je jouw kans om te winnen?

Boerenbusiness organiseert in 2019 voor de eerste keer de Boerenbusiness Awards. De verkiezing is bedoeld voor ondernemers die met een innovatief product, werkwijze of aanpassing een bewezen (economisch) voordeel voor akkerbouwers en/of veehouders hebben bereikt. Uit de inzendingen kiest de vakjury 3 genomineerden die in 2019 het verschil voor de Nederlandse sector hebben gemaakt en meedingen naar de titel. De winnaar wordt tijdens het Nationaal Economisch Landbouwcongres bekend gemaakt.

Ten tweede is er een impact-award voor de persoon die in 2019 de meest positieve impact op de agrarische sector heeft gerealiseerd. De vakjury maakt tijdens het Nationaal Economisch Landbouwcongres de winnaar hiervan bekend.

Iedere ondernemer met ambitie kan zich vanaf 15 juli 2019 tot en met 15 oktober 2019 via Boerenbusiness.nl/awards inschrijven. De inschrijvingstermijn voor de impact-award loopt van 15 oktober tot en met 15 november.

DEELNAME

 • Deelname is gratis
 • Deelname aan de Awards is alleen geldig bij aanmelding via het officiële aanmeldformulier op Boerenbusiness.nl/awards tussen 15 juli 2019 en 15 oktober 2019
 • Inzendingen worden slechts in behandeling genomen mits de deelname is bevestigd. Indien u deze bevestiging niet per ommegaande hebt ontvangen, neemt u dan contact met ons op
 • Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen
 • Indien er vragen zijn naar aanleiding van de inschrijving, nemen wij contact met je op via e-mail of telefoon
 • Inzendingen zijn alleen geldig als zij volledig en het Nederlands ingediend zijn
 • Deelnemers en/of inschrijvingen die niet voldoen aan het reglement worden uitgesloten van deelname
 • De Boerenbusiness Agribusiness Award wordt uitgereikt aan een bedrijf. De Boerenbusiness Impact Award wordt uitgereikt aan een individu
 • Hoewel Boerenbusiness ernaar streeft het deelnamereglement gedurende de duur van de wedstrijd ongewijzigd te houden, kan het nodig zijn om bepaalde regels te wijzigen, aan te passen of te verwijderen of om nieuwe regels in te voeren. Daarom behoudt de organisatie zich het recht voor het deelnamereglement indien nodig van tijd tot tijd te wijzigen. Het is van essentieel belang dat deelnemers het reglement goed doorlezen voordat ze zich aanmelden, om te controleren of ze aan alle voorwaarden voldoen
 • De vakjury behoudt zich het recht contact op te nemen met de deelnemers voor eventuele aanvullende informatie ten behoeve van de selectie
 • Een deelnemer is bereid om op verzoek van de organisatie zichzelf in te zetten voor promotieactiviteiten. Dit uiteraard in afstemming met de deelnemer met betrekking tot de mogelijkheden
 • Op 15 oktober sluit de aanmeldingsprocedure van de Boerenbusiness Agribusiness Award. Hierna is het aan de selectiecommissie om een selectie naar de vakjury te sturen

DEELNEMERS

 • Om zeker te zijn van het bestaan van een onderneming, vraagt Boerenbusiness tijdens de aanmeldprocedure om enkele documenten aan te leveren
 • Bedrijven met een moederbedrijf in het buitenland kunnen deelnemen als zij ten minste 1 vestiging in Nederland te hebben
 • Een bedrijf doet mee op basis van 1 product, 1 lijn, 1 merk of 1 idee. Een bedrijf wordt niet in zijn geheel beoordeeld
 • De innovatie dient daadwerkelijk in gebruik te zijn en bewezen toepasbaar
 • Het bedrijf dient een duurzaam verdienmodel te hebben dat niet (voor het grootste deel) afhankelijk is van subsidies
 • De innovatie of impact dient een bewezen (economisch) voordeel te hebben voor agrarisch ondernemers in de akkerbouw, varkenshouderij, melkveehouderij of pluimveehouderij
 • Door het indienen van een compleet ingevuld aanmeldformulier voor de deelname aan de AgriAwards, geven deelnemers uitdrukkelijk aan en garanderen zij dat alle onderdelen van hun aanmelding;
  1. Originele creaties zijn
  2. Dat ze geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, handelsmerken, knowhow, bedrijfsgeheimen of patenten, noch enig recht op privacy of publiciteit van een persoon, of enig ander recht van een derde partij. Elke inbreuk op intellectueel eigendom, verkeerd gebruik of plagiaat van andermans werk in welke vorm ook, zal resulteren in onmiddellijke diskwalificatie en verlies van enig recht op het ontvangen van prijzen en erkenning
  3. Als geüploade gegevens, documenten, foto’s en/of andere afbeeldingen persoonsgegevens van andere personen bevatten, moeten deelnemers ervoor zorgen dat deze personen allemaal hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van deze gegevens door ons. Dit omvat de opslag op onze servers, het beschikbaar stellen ervan aan de selectiecommissie van Boerenbusiness alsook aan de vakjury, maar ook aan het publiek, en de opslag in en het delen via het archief op onze openbare website. De deelnemer erkent dat we mogelijk verplicht zijn om gegevens of informatie te verwijderen als een individu dit van ons vraagt. Persoonsgegevens omvatten ook afbeeldingen waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld
  4. De deelnemers bevestigen dat al het materiaal dat ze uploaden naar de website vrij zal zijn van virussen, malware, spionagesoftware of soortgelijke elektronisch programma’s die schade kunnen toebrengen aan het systeem van een ander of inbreuk kunnen maken op privacywetten
  5. De deelnemers stemmen ermee Boerenbusiness schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die verwijtbaar wordt veroorzaakt door het uploaden van een item zoals beschreven in punt 4
 • Uitgesloten zijn bedrijven in de categorieën: lege holdings, franchisenemers, dochters van buitenlandse bedrijven die niet autonoom en niet onder eigen naam opereren, pensioenfondsen, projectontwikkelaars, beleggende en speculerende instellingen en participatiemaatschappijen
 • Bedrijven dienen financieel gezond te zijn
 • De leden van de vakjury en de met hen verbonden ondernemingen zijn uitgesloten van jurering op de case waarin zij hebben meegewerkt of aan zijn verbonden. De vakjury probeert in haar optreden onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen en treedt bij de beoordeling niet in discussie of (schriftelijke) overleg met de deelnemers omtrent de inhoud van de inzending
 • Als de deelname van de inzending eenmaal is bevestigd, zal de inzending door de vakjury worden beoordeeld en kan deze omwille van een eerlijke en gestroomlijnde procedure niet meer worden gewijzigd of aangevuld
 • Boerenbusiness behoudt zich het recht voor om onderdelen te schrappen in de categorieën van de awards, indien er per onderdeel minder dan drie inzendingen zijn. Tevens behoudt zij zich het recht voor om de termijn voor de deelname te verlengen, zo daartoe naar oordeel van de organisatie aanleiding zou bestaan
 • Boerenbusiness is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van een onjuiste, onvolledige inzending of verlies, beschadiging of onjuiste vermelding of representatie van een inzending voor het evenement of enigerlei schadeveroorzakende gebeurtenis tijdens het evenement. Voor zover aansprakelijkheid wettelijk niet zou kunnen worden uitgesloten, is zij slechts aansprakelijk indien zij na deugdelijke ingebrekestelling in verzuim verkeert ten aanzien van haar verplichtingen
 • Genomineerden van de Boerenbusiness Awards hebben recht op 2 gratis toegangskaartjes voor het Nationaal Economisch Landbouwcongres

JURY EN SELECTIECOMMISSIE

 • De jury wordt samengesteld door Boerenbusiness en bestaat ten minste uit 3 personen met affiniteit en kennis van de agrarische sector
 • De selectiecommissie van Boerenbusiness zal de inzendingen evalueren en screenen voor verdere deelname aan de Boerenbusiness Awards
 • De selectiecommissie van Boerenbusiness beoordeelt de inzendingen op volledigheid en op de gestelde criteria alvorens ze aan de vakjury te overhandigen
 • Het is de taak van de jury om de 3 genomineerden in de categorie innovatie te bepalen alsook de winnaars van de awards te kiezen aan de hand van de gestelde criteria
 • Het staat de jury vrij om zelf methoden en werkwijzen voor haar beraadslagingen te kiezen. De jury heeft de vrijheid om beslissingen te nemen op de manier die zij geschikt acht
 • De geselecteerde deelnemers dienen hun innovatie voor de voltallige jury toe te lichten en te promoten. Deze datum wordt vooraf aan de deelnemer bekend gemaakt en zal plaats vinden op het kantoor van Boerenbusiness in Lelystad. Na afloop krijgt de deelnemer de kans de innovatie tijdens een studio-interview op video toe te lichten
 • Op 15 november 2019 zullen 3 genomineerden van de Boerenbusiness Agribusiness Award bekend worden gemaakt. Alle deelnemers worden per e-mail op de hoogte gebracht of zij tot de genomineerden behoren

GEGEVENS

 • De inzendingen mogen door Boerenbusiness aangewend worden voor promotie- en marketingdoeleinden van het evenement in 2019. Met deelname aan de award geeft de deelnemer Boerenbusiness toestemming logo’s foto’s, video’s, tekst, interviews, alsmede (delen van) de inzending op Boerenbusiness.nl, landbouwcongres.nl, agri-award.nl en via onze mediapartners en alle daarbij behorende kanalen te plaatsen en tijdens het evenement te vertonen ter illustratie van de reden van nominatie. Zaken waarvan de deelnemers uitdrukkelijk bij de inzending te kennen hebben gegeven dat zij niet voor publicatie bestemd zijn en aldus gemarkeerd zijn, zullen nooit zonder schriftelijke toestemming openbaar gemaakt worden. Aangeleverde bedrijfsstukken worden nooit voor promotionele doeleinden gebruikt. Na de nominatie verwijdert Boerenbusiness deze gegevens uit haar bestand.
 • Boerenbusiness verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers (aan het evenement) in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
  1. Voor het aangaan en uitvoeren van de bovengenoemde overeenkomsten met klanten en voor het onderhouden van de relatie met klanten, alsmede voor het evenement en opvolgende edities van het evenement;
  2. Voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren;
  3. Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s
  4. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet in het kader van bijvoorbeeld opvolgende evenementen

PRIJZEN EN UITREIKING

 • De uitreiking van de Boerenbusiness Awards vindt plaats tijdens het Nationaal Economisch Landbouwcongres op 18 december 2019. De genomineerden dienen persoonlijk aanwezig te zijn op de middag van het evenement
 • De uiteindelijke winnaar van de Boerenbusiness Impact Award krijgt naast de Award een cheque met prijzengeld ter waarde van 1.200 euro. Dit bedrag wordt door Boerenbusiness in zijn geheel gestort op een goed doel naar keuze. Dit doel wordt in de communicatie rondom de Award meegenomen

SLOTBEPALING

 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
 • Mocht de deelnemer gegevens achterhouden of gegevens bewust verkeerd vermelden, waardoor de selectiecommissie of de vakjury misleid wordt in de beoordeling van de inzending, dan behoudt Boerenbusiness het recht om de deelnemer van deelname uit te sluiten
 • In alle overige zaken waarin dit algemene reglement of de deelname informatie niet voorziet, beslist de organisatie