Shutterstock

Nieuws Stikstofcrisis

Extra onderbouwing voermaatregel verworpen

11 Augustus 2020

De stichtingen Stikstofclaim en STAF blijven ook na toelichting op de veevoermaatregel van de minister, in beantwoording op Kamervragen, volhouden dat er informatie wordt achtergehouden. Ook met de KNMvD blijft Schouten van mening verschillen over de veevoermaatregel.

Woensdag 12 augustus is het ministerie van LNV van plan de stichtingen stikstofclaim en STAF uitleg te verschaffen over de onderbouwing van de ministeriële veevoermaatregel. Dit gebeurt op verzoek van de rechter, nadat de stichtingen op 30 juli tijdens de behandeling van het kort geding besloten de zaak in te trekken.

Serie Kamervragen beantwoord
De rechter is namelijk van oordeel dat het ministerie van LNV geen stukken achterhoudt. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door LNV minister Carola Schouten, die gisteravond zijn gepubliceerd.

Na afloop van het kort geding van 30 juli stelden PVV, FvD, CDA, VVD en SGP een groot aantal Kamervragen, waarin ze zich onder meer afvragen of het waar is dat de onderbouwing van de veevoermaatregel afhangt van één ambtenaar die met vakantie is. Dat ontkent de minister.

Nieuwe documenten
De beantwoording van Kamervragen bevat twee bijlages die nieuw inzicht geven in de volledige onderbouwing van de ministeriële voermaatregel, namelijk het document: 'Toelichting op de veevoermaatregel' en het document 'Inzicht in 75%-percentielwaarden Ruw Eiwitgehalte rantsoen melkveestapel, uitgesplitst naar bedrijfsklassen met aanvulling'. Ze zijn gedateerd op 28 juli en volgens een woordvoerder van het ministerie van LNV ook beschikbaar geweest tijdens de behandeling van het kort geding op 30 juli.

Uit deze twee documenten blijkt dat het maximum percentage ruw eiwit dat in de ministeriële voermaatregel voor elk van de 9 bedrijfscategorieën gehanteerd wordt, gebaseerd is op de spreiding in gemiddelde ruw eiwit percentages in de rantsoenen. Deze spreiding is gebaseerd op berekeningen met Kringloopwijzer.

Per categorie, afhankelijk van grondsoort en daarbinnen melkproductie per hectare (extensief, intensief en gemiddeld), wordt verondersteld dat 25% van de bedrijven die het minst scoren kunnen voldoen aan de resultaten die de overige 75% van de bedrijven blijken te kunnen realiseren.

Eliminatie van het slechtste kwart van de bedrijven in elk van de negen bedrijfscategorieën levert een stikstofreductie op die handhaafbaar en controleerbaar is en de gewenste minimale hoeveelheid oplevert die dit jaar nodig is om de bouwwereld ontwikkelingsruimte te bieden.  

'Aan de gesprekken met de KNMvD  kan ik op dit moment nog geen conclusies verbinden'

Minister Carola Schouten 

Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat het ministerie bij het vaststellen van de uitzonderingsregeling de drempelwaarde van 15,5% ruw eiwit gebaseerd heeft op advies van de Wageningen Universiteit 
(WUR) en internationale literatuur. Ook verwijst de minister naar een notitie van het Landbouwcollectief waaruit zou blijken dat de haalbaarheid van dit eiwitpercentage door de agrarische belangenbehartiging zelf ook serieus genomen wordt.

Stichtingen missen nog steeds informatie
De stichtingen STAF en Stikstofclaim laten in een persbericht weten in de stapel documenten die gisteravond is gepubliceerd nog steeds belangrijke informatie te missen, die het ministerie volgens hen tot nu toe weigert te verstrekken. Volgens de uitspraak van de rechter in het kort geding houdt het ministerie geen informatie achter.

De stichtingen blijven bij hun bezwaar dat de indeling in 9 verschillende bedrijfscategorieën niet goed onderbouwd is en dat het een raadsel blijft hoe het ministerie tot eiwitlimieten in mengvoer (grondstoffen) gekomen is. Volgens hen is het niet reproduceerbaar. Ook willen de stichtingen dat de minister aantoont dat de ondergrens van 15,5% ruw eiwit in het totale rantsoen geen risico's voor de diergezondheid oplevert.

Dierenartsen en nieuwe doorrekening
Over deze diergezondheidsrisico's schrijft de minister in de Tweede Kamerbrief dat ze nog geen conclusies heeft getrokken uit de besprekingen met de dierenartsen, die vertegenwoordigd worden door de KNMvD. Er is tot nu toe geen overeenstemming bereikt. Eind augustus zal de minister de Tweede Kamer informeren welk besluit ze neemt over de diergezondheidsrisico's van de veevoermaatregel. Op dat moment zal ze ook de uitkomsten van de PBL berekening over het stikstofreducerende effect van de alternatieve maatregelen, die door agrarische belangenbehartigers in juni zijn aangedragen, bekend maken.

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Rabobank

Rabobank: melkveehouderij is kwetsbare sector

Nieuws stikstof

Stikstofexperts D66: krimp veestapel niet nodig

Nieuws Stikstof

LTO herkent terechtwijzing Van der Tak niet, lijkt hoax

Politiek Peilingen

Omtzigt trekt veel zetels bij BoerBurgerBeweging weg

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief