Shutterstock

Nieuws Stikstof

Insteek Overijssel optie voor andere PAS-melders

27 December 2022 - 1 reactie

Opschorten van handhaving voor alle PAS-melders zit er niet in, maar de landsadvocaat ziet wel mogelijkheden voor de insteek waar Overijssel voor heeft gekozen. Er moeten dan maatregelen worden getroffen die zorgen voor een behoorlijke stikstofreductie en verbetering van de kwaliteit van de natuurwaarden, waardoor aangetoond kan worden 'dat de bedrijfsvoering van de PAS-melder nog enige tijd zonder natuurvergunning kan worden voortgezet'.

Het kabinet stelt ondertussen ook een onafhankelijke commissie in voor de schadeclaims van PAS-melders die te maken krijgen met handhaving.

Van der Wal gaat ook met de financiële sector in gesprek over de mogelijkheden voor PAS-melders om financiering te krijgen om stikstofruimte aan te kopen. Het afgeven van een garantstelling is in sommige gevallen mogelijk, al kan sprake zijn van staatssteun. 

Van 2.488 PAS-melders hebben zeven PAS-melders inmiddels een definitieve vergunning en 28 melders zijn legaal op basis van intern salderen, geeft de minister aan in een Kamerbrief over het jongste advies dat ze advocatenkantoor Pels Rijcken heeft gevraagd over de PAS-melders.

In bijzondere gevallen is afzien van handhaving mogelijk, stelt de landsadvocaat. Dan moet er wel concreet zicht zijn op legalisatie of het handhavend optreden is onevenredig in verhouding tot het doel dat dat dient. Zicht op legalisatie is er niet, aangezien er voor de meeste PAS-melders nog geen stikstofruimte beschikbaar is en er daarom ook nog geen vergunningsaanvraag kan worden ingediend.

Wat het tweede punt betreft gaat het erom of het handhavend optreden in verhouding is met het doel. De landsadvocaat denkt dat er anders naar de PAS-melders wordt gekeken als het gevolg bijvoorbeeld een faillissement is, omdat de PAS-melders te goeder trouw hebben gehandeld. Of er wel of niet wordt opgetreden hangt echter af of aangetoond kan worden dat het natuurbelang, de bescherming van de aangewezen stikstofgevoelige natuurwaarden in Natura 2000- gebieden, 'duidelijk veel minder zwaar weegt' dan het belang van een PAS-melder. 

Dat is lastig, oordeelt de landsadvocaat. "Niet alleen omdat de natuurwaarden op grond van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn beschermd, en handhaving van het Unierecht onder meer doeltreffend en afschrikwekkend moet zijn, maar ook in het licht van de (zeer) overbelaste staat waarin veel aangewezen natuurwaarden zich bevinden." Uit rechtbankuitspraken blijkt ook dat dit het grootste struikelblok is.

Ecologische onderbouwing
In individuele gevallen kan een ecologische onderbouwing wel aantonen dat de natuur niet of nauwelijks door de stikstofdepositie van de PAS-melder in kwestie wordt geraakt. Ook is er een 'bredere mogelijkheid voor het afzien van handhaving'. Er moet dan inzichtelijk worden gemaakt dat er maatregelen worden getroffen die zorgen voor een behoorlijke stikstofreductie en verbetering van de kwaliteit van de natuurwaarden, waardoor aangetoond kan worden dat de bedrijfsvoering van de PAS-melder nog enige tijd zonder natuurvergunning kan worden voortgezet. "Daarbij geldt dat hoe meer maatregelen voor de betrokken natuurwaarden daadwerkelijk zijn getroffen en in de nabije toekomst met zekerheid getroffen worden, hoe groter de kans is dat met succes van handhaving kan worden afgezien."

Daarbij zou het volgens de landsadvocaat op de korte termijn ook een maatregel kunnen zijn om de stikstofdepositie van de PAS-melder in feitelijke zin (tijdelijk) te mitigeren door stikstofdepositie elders te beëindigen, bijvoorbeeld door stikstofruimte op te kopen. Wanneer legalisatie door middel van het verlenen van een vergunning (nog) niet mogelijk is, zou dan gesteld kunnen worden dat weliswaar sprake is van een overtreding, maar dat het natuurbelang niet aan het afzien van handhaving in de weg staat.

"Dit is de insteek waarvoor de provincie Overijssel recentelijk heeft gekozen door op eigen landbouwgronden een bemestingsverbod in te stellen voor het jaar 2023, om zo stikstofruimte te creëren voor PAS-melders", aldus de Landsadvocaat.

Hoe meer concrete maatregelen ten behoeve van de natuur worden doorgevoerd, hoe groter de kans is dat een besluit om af te zien van handhavend optreden bij de rechter standhoudt.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
Zeewind 2 Januari 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902241/insteek-overijssel-optie-voor-andere-pas-melders]Insteek Overijssel optie voor andere PAS-melders[/url]
Er is zicht op legalisatie door : 1 de aangeboden regelingen voor opkoop/ verplaatsing, 2 door bedrijfsbeëindiging ivm geen opvolging, 3 ruimte in de regeling HR resp VR volgens advies EU , 4 snelle beoordeling van …Natuurherstelplan met cie waarin zeker sector(en) vertegenwoordigd zijn , 5 onzinnige NH3 modelberekeningen met corr3cties voor ammoniakgat en onzekerheid van 30-40% van en met gecorrigeerde feiten eerlijke cijfers aan tafel , 6 neem de tijd naar 2035 volgens advies EU . Laat je niet bedotten. Zie onderzoek Prof Jaap Hanekamp daar wordt gemeld: bron met N emissie kunnen tot maximaal 500 meter NH3 meetstations beïnvloeden dwz dat na 500 meter er geen NH3 meetbaar is dus ook geen depositie die aan de bron is toe te rekenen! RIVM moet dit bewaken, ook ECN, maar dat doen ze niet in meetstation Vreedepeel en daar zijn de rekenmodellen niet voor gecorrigeerd. Erg is dat ze wel 25.000 meter NH3 neerslag bereken die er dus na 500 meter helemaal niet meer is. Laat je niet bedotten sector door malafide landrovers : schor5 overleg op, leg het voor aan de inwoners van Overijssel en stel je acties scherp in het aanbod!
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Achtergrond Stikstofstemming

Minister van Langverwacht Landbouwakkoord

Nieuws stikstof

België zet deur wél op kier voor latere zaai vanggewas

Achtergrond Stikstofstemming

Paraaf Landbouwakkoord is explosief materiaal

Nieuws Stikstof

Transitiefonds met kleine meerderheid door Kamer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox