NMI

Interview Gerard Ros (WUR)

'Stikstofdoelen overheid straf, maar te doen'

21 April 2023 - 37 reacties

Emissies fors beperken: voor ammoniak een halvering per 2030 of 2035, voor broeikasgas per 2050 en het nitraat in het grondwater moet al snel onder de 50 milligram per liter. Het zijn doelen waarover nog flinke politieke discussie bestaat, maar waar het kabinet de landbouw aan wil houden. Voor individuele landbouwbedrijven zijn het doelen die vaak ver van hun bed staan en die vaak al van tevoren worden gezien als onhaalbaar. Voor een deel van de bedrijven is dat zo. Die zullen stoppen, maar een ander deel kan de strenge doelen weldegelijk halen.

Dit menen de Wageningse onderzoekers Gerard Ros (foto), Wim de Vries, Roel Jongeneel en Martin van Ittersum. Zij schreven een visiestuk dat aansluit op een essay dat vorige week, in opdracht van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal werd gepubliceerd. Ze ontwikkelden ook een methode over hoe die doelen te bereiken. Volgens Gerard Ros, waarmee Boerenbusiness sprak, kan dat aan de hand van doelen voor (kritische prestatie-)indicatoren per bedrijf voor de emissie van ammoniak en broeikasgassen en het toelaatbare stikstofbodemoverschot. Hierbij kan elke boer zelf sturen hoe deze worden gerealiseerd.

Moeten bedrijven daarvoor niet weer heel veel extra data gaan registreren?
"De meeste getallen staan voor de melkveehouderij al in de KringloopWijzer, dus dat valt mee. De methode maakt vooralsnog gebruik van forfaitaire waarden op basis van bedrijfsgegevens die bekend zijn. Toen er in 2018 aan de fosfaatwetgeving moest  worden voldaan, ging dat technisch gezien ook niet erg moeilijk. In twee jaar tijd was het geregeld. Nu is de opgave groter. Een veebedrijf moet toe naar 20 tot 25 kilo ammoniak per hectare en 0,05 tot 0,5 kilo ammoniak per kip of kalf. Deze doelen kunnen echter omhoog als er strengere normen komen in een straal van 500 tot 1.000 meter om gevoelige natuur. Het maximale bodemoverschot voor stikstof mag variëren van 50 tot 125 kilo per hectare. Daarnaast zijn er maxima van 9 kilo lachgas en 150 kilo  methaan per hectare. Per dier loopt de toelaatbare emissie uiten 3 tot 12 kilo methaan voor varkens en vleeskalveren."

Dit zijn normen per bedrijf, maar het heeft waarschijnlijk geen zin als bedrijven daar in hun eentje naar gaan streven, toch?
"Zeker wel. Deze toelaatbare emissies gelden voor elk bedrijf om zo de landelijke opgave te realiseren. Voorwaarde is dat iedereen er aan voldoet, anders werkt het niet. We stellen daarom een emissierechtenstelsel voor wat afneemt tot aan het doel, waarbij je wordt beloond voor een hoger reductie en betaalt voor een lagere. Als de uitkoop van piekbelasters doorgaat, wordt de taakstelling voor de rest van de bedrijven overigens minder zwaar.

Jullie pleiten voor een landelijke aanpak, maar het is toch ook bijna onvermijdelijk dat rekening wordt gehouden met regionale verschillen en per bedrijfssoort?
"Daar houdt onze aanpak rekening mee omdat de toelaatbare normen variëren per grondsoort, landgebruik en grondwaterstand voor het stikstofbodemoverschot. De opgaves voor ammoniak en broeikasgassen hangen samen met het landgebruik en de dierintensiteit per provincie. Wel is er discussie over wat te doen met zaken als latente ruimte en gebiedsgerichte invulling rondom Natura 2000-gebieden, maar daar moet de politiek over beslissen."

Technisch gezien moeten bedrijven de gewenste transitie kunnen maken, stellen jullie, want de basis ligt er via met name de Kringloopwijzer, maar financieel en economisch gezien wordt het een hele klus. Hoe moet dat?
"Voor de transitiefase is er een budget van €25 miljard beschikbaar bij het Rijk. Daarbij gaat heel de Nederlandse landbouw naar een extensievere productie toe. De integraliteit in onze aanpak voorkomt dat de landbouw daarbij over een paar jaar weer aan de bak moet. Van belang is dat iedereen meedoet om de gewenste transitie mogelijk te maken: boer, bank, overheid en burger. De stoppers moeten kunnen stoppen, de blijvers moeten kunnen doorgaan. De gewenste duurzamere productie moet daarna renderend kunnen zijn, kunnen zorgen voor een goed inkomen, aangevulde met bijvoorbeeld inkomsten uit natuur- en landschapsbeheer. Je zou daarvoor onder meer kunnen denken aan zoiets als een landschapsbelasting."

Graag nog even terug naar de integraliteit. Niet voor alle opgaves is er iets geregeld in jullie systeem, toch?
"De eisen voor bodem en oppervlaktewater zitten niet in het beoogde normerings- en beprijzingssysteem, maar dat hoeft ook niet. Doelen hiervoor kunnen geïmplementeerd worden met behulp van bestaande instrumenten zoals het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer, de Open Bodemindex en het BedrijfsBodemWaterPlan. Dat is dus wel te realiseren."

Voor de fase na de transitie, het gewenste nieuw normaal, zijn nog wel diverse open einden te dichten, begrijp ik. Zo hebben collega-onderzoekers van jullie gerekend aan de benodigde inkomensaanvullingen uit natuur- en landschapsbeheer en vastgesteld dat meer subsidie nodig is dan Brussel nu toestaat.
"Daar zit een knelpunt, maar ik begrijp dat er goede hoop is dat Brussel meer ruimte wil bieden. We doen daarbij diverse voorstellen hoe dat gerealiseerd kan worden, zoals bijvoorbeeld een landschapsbelasting voor elke burger"

Daarnaast is er een punt op te lossen met de financierbaarheid van bedrijven. Banken houden een lagere waarde aan voor gronden.
"Er moet goed worden gekeken naar de waardering van landschapsgrond. We merken op dat de lange onduidelijkheid rond landschapsgrond in feite verlammend werkt. Dat maakt dat een potentieel krachtig beleidsinstrument nu in diskrediet lijkt te raken nog voordat het echt gebruikt is. Maar we hebben het instrument écht nodig."

Vanwege de Basel-4 afspraken moet banken alle landbouwgrond 30% lager waarderen. Dat geeft ook een flink probleem.
"Daar moet verder naar worden gekeken. Belangrijker dan de waarde, of de solvabiliteit is vaak de liquiditeit, ofwel het toekomstig verdienvermogen. Wij geven een analyse langs welke sporen zo'n verdienmodel gerealiseerd kan worden en wijzen daarbij zowel op nieuwe duurzaamheidsinitiatieven via de markt als via het beleid. Wat we benadrukken is dat de bedrijfsstructuur in het transitieproces voldoende aandacht moet krijgen. Bedrijven moeten groter kunnen worden, in ieder geval gemeten in hectares, minder of niet in dieren. Zo worden ze ook extensiever. Wij denken dat er dan perspectief is om op een goede en financierbare wijze boer te zijn. Sterker nog, een groot aantal bedrijven elders in de EU werkt al jaren zo."

Met minder emissies mag er ook minder mest op de grond. Dan kan de productie flink gaan dalen.
"Voor de akkerbouw zien wij niet de grootste problemen omdat er geen extra beperkingen komen op de gebruiksnormen. Met onze doelen kun je nog steeds 170 kilo stikstof uit dierlijke mest geven. Waarbij niet gezegd is dat je alle teelten overeind kunt houden in elke provincie, vanwege beperkingen door het toelaatbare stikstofoverschot. De grootste veranderingen zullen plaatsvinden in de veehouderij. Daar zal de productie het meest dalen, maar het doel is dan ook om te komen tot een verdere extensivering en verduurzaming."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
37 reacties
Abonnee
Dre 21 April 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10903885/stikstofdoelen-overheid-straf-maar-te-doen]'Stikstofdoelen overheid straf, maar te doen'[/url]
Van der wal huurd veel partijen in om alles te onderzoeken ze kan beter eerst eens een oplossing zoeken voor de pasmelders voor mijn idee zit zij op een verkeerde stoel
Abonnee
SjefO 21 April 2023
Als het aan die nitwitten van Wageningen ligt kan er alles, er wordt door dit clubje boeven een systeem ontwikkeld dat het agrarisch ondernemerschap totaal uitschakeld wordt en verworden boeren tot slaven van de overheid die op einde van het jaar met de handjes open moeten staan en kijken of de overheid nog iets voor jou over heeft.
Wageningen was ooit de trots van de Nederlandse landbouw.
Tegenwoordig is de slogan "Wageningen maakt meer kapot dan je lief is"
Wageningen als belangrijkste adviseur van het volstrekt onkundige ministerie van landbouw heeft er gigantische puinhoop van gemaakt !!
Abonnee
grijze haren 21 April 2023
laat overheid zelf een boerderij runnen met daarop al hun fantasieën toepassen kunnen wij rustig kijken welke puinhoop dat oplevert en zoniet kunnen wij er misschien wat van leren
Abonnee
Jan4072 21 April 2023
We kunnen al beginnen met het stoppen met de bouwland injecteur. Als je de mest onder het wortelstelsel brengt dan weet je zeker dat het uitspoelt.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 21 April 2023
Ik moet altijd denken aan wat de NASA heeft ontdekt over de "bemesting" die fijne fosforrijke zandkorrels via de lucht uit de Sahara woestijn over 5000 km vervoeren naar het Amazone-gebied, wat vooral fosfor nodig heeft.
De Natuur is creatief in het compenseren van lokale tekorten en overschotten en laat ook heel duidelijk zien dat deze beweging niet zo goed in modellen kan worden gezet. Wij moeten leren van de Natuur vooral wat betreft compensaties, en helaas mis ik dit punt wel erg in het bovenstaande artikel.
Ook zou ik vragen of de positieve invloed van de huidige uitstootten en neerslag op de Natuurgebieden wel goed wordt onderzocht. Je kunt alleen maar de Natuur beschermen als je Haar kunt begrijpen. Alles weer op de schop volgens mij.
Abonnee
Dre 21 April 2023
Van der wal huurd veel partijen in om alles te onderzoeken ze kan beter eerst eens een oplossing zoeken voor de pasmelders voor mijn idee zit zij op een verkeerde stoel
Abonnee
Vrij grof 21 April 2023
Dre schreef:
Van der wal huurd veel partijen in om alles te onderzoeken ze kan beter eerst eens een oplossing zoeken voor de pasmelders voor mijn idee zit zij op een verkeerde stoel
Moet op een electrische stoel.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 21 April 2023
Hoe kan je Natuurgebieden "productief" maken, vooral de heide velden en veengronden?
Een leuke opdracht voor Wageningen en Boskoop lijkt mij.
Abonnee
Zeeuw 22 April 2023
Conclusie van Gerard is deels juist! Wat hij weg laat is wat er nog aan inkomen is te halen in de sector. Het Initiator-model is nog steeds een model en verre van compleet voor individuele bedrijven. Het is een macro snelkookpan voor beleidsbeperkende maatregelen. Wat kan een melkveehouder in een 500 meter zone naast Natura2000 aan inkomen halen in zijn extensieve bedrijf en welk deel in landschap/natuurbeheer. Kan hij daar het 10€/ uur tarifef verdienen met goedkeuring van Frans Timmermans , voor zichzelf gezorgd voor 250€/uur.
Abonnee
Gerben 22 April 2023
Verlaging van 5-10% minder krachtvoereiwitten leidt tot behoorlijk minder ammoniak. De melkproductie zal daardoor niet lager worden, omdat je dan met de economische wet van de verminderde meeropbrengsten te maken hebt. Wat meer of minder eiwitten voegt niets meer toe, omdat we al tegen het maximum aanzitten of zelfs daar al overheen. We kunnen dan kosten sparen.
Abonnee
Bio+ 22 April 2023
SjefO schreef:
Als het aan die nitwitten van Wageningen ligt kan er alles, er wordt door dit clubje boeven een systeem ontwikkeld dat het agrarisch ondernemerschap totaal uitschakeld wordt en verworden boeren tot slaven van de overheid die op einde van het jaar met de handjes open moeten staan en kijken of de overheid nog iets voor jou over heeft.
Wageningen was ooit de trots van de Nederlandse landbouw.
Tegenwoordig is de slogan "Wageningen maakt meer kapot dan je lief is"
Wageningen als belangrijkste adviseur van het volstrekt onkundige ministerie van landbouw heeft er gigantische puinhoop van gemaakt !!
Als het is zoals veel boeren hier op het forum menen dan is er geen agrarsich ondernemerschap meer. Eigenaardig voor een sector die zich als wereldwijd koploper in innovatief ondernemerschap ziet. Is dit nu een kwestie van minderwaardigheidsgevoel of van zelfonderschatting?
Oogkleppen 22 April 2023
Louis Pascal de Geer schreef:
Ik moet altijd denken aan wat de NASA heeft ontdekt over de "bemesting" die fijne fosforrijke zandkorrels via de lucht uit de Sahara woestijn over 5000 km vervoeren naar het Amazone-gebied, wat vooral fosfor nodig heeft.
De Natuur is creatief in het compenseren van lokale tekorten en overschotten en laat ook heel duidelijk zien dat deze beweging niet zo goed in modellen kan worden gezet. Wij moeten leren van de Natuur vooral wat betreft compensaties, en helaas mis ik dit punt wel erg in het bovenstaande artikel.
Ook zou ik vragen of de positieve invloed van de huidige uitstootten en neerslag op de Natuurgebieden wel goed wordt onderzocht. Je kunt alleen maar de Natuur beschermen als je Haar kunt begrijpen. Alles weer op de schop volgens mij.
Klopt daarom is er ook geen N probleem dat probleem heeft de linkse elite met Sjoerd voorop zichzelf aangepraat.

Het grootste probleem is dat er teveel mensen op deze aardbol rondlopen zelfs Midas Dekkers is deze mening toegedaan zie artikel in de Telegraaf.

Het zou de linkse elite sieren met Sigrid en Jesse voorop om hier eens een statement over te maken.
Abonnee
Bio+ 22 April 2023
Oogkleppen schreef:
Louis Pascal de Geer schreef:
Ik moet altijd denken aan wat de NASA heeft ontdekt over de "bemesting" die fijne fosforrijke zandkorrels via de lucht uit de Sahara woestijn over 5000 km vervoeren naar het Amazone-gebied, wat vooral fosfor nodig heeft.
De Natuur is creatief in het compenseren van lokale tekorten en overschotten en laat ook heel duidelijk zien dat deze beweging niet zo goed in modellen kan worden gezet. Wij moeten leren van de Natuur vooral wat betreft compensaties, en helaas mis ik dit punt wel erg in het bovenstaande artikel.
Ook zou ik vragen of de positieve invloed van de huidige uitstootten en neerslag op de Natuurgebieden wel goed wordt onderzocht. Je kunt alleen maar de Natuur beschermen als je Haar kunt begrijpen. Alles weer op de schop volgens mij.
Klopt daarom is er ook geen N probleem dat probleem heeft de linkse elite met Sjoerd voorop zichzelf aangepraat.

Het grootste probleem is dat er teveel mensen op deze aardbol rondlopen zelfs Midas Dekkers is deze mening toegedaan zie artikel in de Telegraaf.

Het zou de linkse elite sieren met Sigrid en Jesse voorop om hier eens een statement over te maken.
Ik ben een linkse rakker. Beste oogklepper. Heb je wel eens bedacht welke sector het sterkst in problemen komt door verlaging van de bevolking? Stel dat er accuut 50% krimp komt van de mensenstapel. Volgens mij gaan de voedselprijzen dan naar net iets boven nul. Zeker voor een voedselexporterend land.
Abonnee
Arie arme tak. 22 April 2023
Typisch een linkse kreet. Accuut een mensenkrimp van 50%, hoe bereik je dat? Aantal atoombommen? ,uitmoorden? ,zeg maar hoe je dat bereikt. Als je nadenkt weet je dat het een paar generaties zou duren als dit via een natuurlijke weg gebeurt. U bewijst met deze opmerking uw achterban een slechte dienst.
Abonnee
CM 22 April 2023
Bio+ schreef:
Oogkleppen schreef:
Louis Pascal de Geer schreef:
Ik moet altijd denken aan wat de NASA heeft ontdekt over de "bemesting" die fijne fosforrijke zandkorrels via de lucht uit de Sahara woestijn over 5000 km vervoeren naar het Amazone-gebied, wat vooral fosfor nodig heeft.
De Natuur is creatief in het compenseren van lokale tekorten en overschotten en laat ook heel duidelijk zien dat deze beweging niet zo goed in modellen kan worden gezet. Wij moeten leren van de Natuur vooral wat betreft compensaties, en helaas mis ik dit punt wel erg in het bovenstaande artikel.
Ook zou ik vragen of de positieve invloed van de huidige uitstootten en neerslag op de Natuurgebieden wel goed wordt onderzocht. Je kunt alleen maar de Natuur beschermen als je Haar kunt begrijpen. Alles weer op de schop volgens mij.
Klopt daarom is er ook geen N probleem dat probleem heeft de linkse elite met Sjoerd voorop zichzelf aangepraat.

Het grootste probleem is dat er teveel mensen op deze aardbol rondlopen zelfs Midas Dekkers is deze mening toegedaan zie artikel in de Telegraaf.

Het zou de linkse elite sieren met Sigrid en Jesse voorop om hier eens een statement over te maken.
Ik ben een linkse rakker. Beste oogklepper. Heb je wel eens bedacht welke sector het sterkst in problemen komt door verlaging van de bevolking? Stel dat er accuut 50% krimp komt van de mensenstapel. Volgens mij gaan de voedselprijzen dan naar net iets boven nul. Zeker voor een voedselexporterend land.
Ik zou zeggen :direct doen die halvering vd mensenstapel. Dat lost pas echt veel op ;bijna alle problemen zelfs met klimaat,hongersnood,armoede,N etcetera. Prima uitgangspunt!!!
Abonnee
peter 23 April 2023
Elke dag op de fiets naar het werk, tien dagen vakantie in eigen land; best te doen!
Abonnee
Tijdbom 23 April 2023
peter schreef:
Elke dag op de fiets naar het werk, tien dagen vakantie in eigen land; best te doen!
Het zou snel over zijn. Heeft geen zicht van stand he.Denken de mensen dat ze armoedig zijn,en dat kan natuurlijk niet.
Oogkleppen 23 April 2023
Bio+ schreef:
Oogkleppen schreef:
Louis Pascal de Geer schreef:
Ik moet altijd denken aan wat de NASA heeft ontdekt over de "bemesting" die fijne fosforrijke zandkorrels via de lucht uit de Sahara woestijn over 5000 km vervoeren naar het Amazone-gebied, wat vooral fosfor nodig heeft.
De Natuur is creatief in het compenseren van lokale tekorten en overschotten en laat ook heel duidelijk zien dat deze beweging niet zo goed in modellen kan worden gezet. Wij moeten leren van de Natuur vooral wat betreft compensaties, en helaas mis ik dit punt wel erg in het bovenstaande artikel.
Ook zou ik vragen of de positieve invloed van de huidige uitstootten en neerslag op de Natuurgebieden wel goed wordt onderzocht. Je kunt alleen maar de Natuur beschermen als je Haar kunt begrijpen. Alles weer op de schop volgens mij.
Klopt daarom is er ook geen N probleem dat probleem heeft de linkse elite met Sjoerd voorop zichzelf aangepraat.

Het grootste probleem is dat er teveel mensen op deze aardbol rondlopen zelfs Midas Dekkers is deze mening toegedaan zie artikel in de Telegraaf.

Het zou de linkse elite sieren met Sigrid en Jesse voorop om hier eens een statement over te maken.
Ik ben een linkse rakker. Beste oogklepper. Heb je wel eens bedacht welke sector het sterkst in problemen komt door verlaging van de bevolking? Stel dat er accuut 50% krimp komt van de mensenstapel. Volgens mij gaan de voedselprijzen dan naar net iets boven nul. Zeker voor een voedselexporterend land.
Dan gaan we weer boeren als in de tijd van Ot en Sien geen gesleep meer met voedsel alleen maar streekproducten op de kaart.
Geen verre vakanties meer laat staan dat er überhaupt nog wordt gevlogen.

Dit willen Sigrid en Jesse toch zo graag?
Oogkleppen 23 April 2023
Arie arme tak. schreef:
Typisch een linkse kreet. Accuut een mensenkrimp van 50%, hoe bereik je dat? Aantal atoombommen? ,uitmoorden? ,zeg maar hoe je dat bereikt. Als je nadenkt weet je dat het een paar generaties zou duren als dit via een natuurlijke weg gebeurt. U bewijst met deze opmerking uw achterban een slechte dienst.
Mao en Pol Pot (Cambodja) waren al hard op weg om dit te bereiken met hun absurde ideeën.

Abonnee
frog 23 April 2023
Oogkleppen schreef:
Bio+ schreef:
Oogkleppen schreef:
Louis Pascal de Geer schreef:
Ik moet altijd denken aan wat de NASA heeft ontdekt over de "bemesting" die fijne fosforrijke zandkorrels via de lucht uit de Sahara woestijn over 5000 km vervoeren naar het Amazone-gebied, wat vooral fosfor nodig heeft.
De Natuur is creatief in het compenseren van lokale tekorten en overschotten en laat ook heel duidelijk zien dat deze beweging niet zo goed in modellen kan worden gezet. Wij moeten leren van de Natuur vooral wat betreft compensaties, en helaas mis ik dit punt wel erg in het bovenstaande artikel.
Ook zou ik vragen of de positieve invloed van de huidige uitstootten en neerslag op de Natuurgebieden wel goed wordt onderzocht. Je kunt alleen maar de Natuur beschermen als je Haar kunt begrijpen. Alles weer op de schop volgens mij.
Klopt daarom is er ook geen N probleem dat probleem heeft de linkse elite met Sjoerd voorop zichzelf aangepraat.

Het grootste probleem is dat er teveel mensen op deze aardbol rondlopen zelfs Midas Dekkers is deze mening toegedaan zie artikel in de Telegraaf.

Het zou de linkse elite sieren met Sigrid en Jesse voorop om hier eens een statement over te maken.
Ik ben een linkse rakker. Beste oogklepper. Heb je wel eens bedacht welke sector het sterkst in problemen komt door verlaging van de bevolking? Stel dat er accuut 50% krimp komt van de mensenstapel. Volgens mij gaan de voedselprijzen dan naar net iets boven nul. Zeker voor een voedselexporterend land.
Dan gaan we weer boeren als in de tijd van Ot en Sien geen gesleep meer met voedsel alleen maar streekproducten op de kaart.
Geen verre vakanties meer laat staan dat er überhaupt nog wordt gevlogen.

Dit willen Sigrid en Jesse toch zo graag?
sorry maar Sigrid en Jesse kunnen nu niet reageren ze zijn net op een welverdiende vliegvakantie tijdens de meivakantie.
Bio+ 23 April 2023
Arie arme tak. schreef:
Typisch een linkse kreet. Accuut een mensenkrimp van 50%, hoe bereik je dat? Aantal atoombommen? ,uitmoorden? ,zeg maar hoe je dat bereikt. Als je nadenkt weet je dat het een paar generaties zou duren als dit via een natuurlijke weg gebeurt. U bewijst met deze opmerking uw achterban een slechte dienst.
Welnee, het is helemaal geen wens van mij dat er krimp komt. Ik bedoel dit te zeggen: velen vinden dat al dat geneuzel over N onzin is en dat het beter is om de echte problemen aan te pakken, zoals wat Oogklepper stelt: de grootte van de wereldbevolking. Daarom mijn reactie: pas op voor wat je graag wenst. Als er krimp komt - of daar generaties over heen gaan of dat het door een ramp direct gebeurd (een kruising van covid/ebola/pest) of tussenin - dat alles is zeer nadelig voor de boeren.
Abonnee
peter 23 April 2023
Bio+ schreef:
Oogkleppen schreef:
Louis Pascal de Geer schreef:
Ik moet altijd denken aan wat de NASA heeft ontdekt over de "bemesting" die fijne fosforrijke zandkorrels via de lucht uit de Sahara woestijn over 5000 km vervoeren naar het Amazone-gebied, wat vooral fosfor nodig heeft.
De Natuur is creatief in het compenseren van lokale tekorten en overschotten en laat ook heel duidelijk zien dat deze beweging niet zo goed in modellen kan worden gezet. Wij moeten leren van de Natuur vooral wat betreft compensaties, en helaas mis ik dit punt wel erg in het bovenstaande artikel.
Ook zou ik vragen of de positieve invloed van de huidige uitstootten en neerslag op de Natuurgebieden wel goed wordt onderzocht. Je kunt alleen maar de Natuur beschermen als je Haar kunt begrijpen. Alles weer op de schop volgens mij.
Klopt daarom is er ook geen N probleem dat probleem heeft de linkse elite met Sjoerd voorop zichzelf aangepraat.

Het grootste probleem is dat er teveel mensen op deze aardbol rondlopen zelfs Midas Dekkers is deze mening toegedaan zie artikel in de Telegraaf.

Het zou de linkse elite sieren met Sigrid en Jesse voorop om hier eens een statement over te maken.
Ik ben een linkse rakker. Beste oogklepper. Heb je wel eens bedacht welke sector het sterkst in problemen komt door verlaging van de bevolking? Stel dat er accuut 50% krimp komt van de mensenstapel. Volgens mij gaan de voedselprijzen dan naar net iets boven nul. Zeker voor een voedselexporterend land.
Lijkt mij best wel eens interessant om door te laten rekenen: welke 50 % van de mensenstapel doen we weg, de rechter of de linkerhelft?
Abonnee
CM 23 April 2023
En toch en toch is die ongebreidelde groei vd wereldbevolking het grootste probleem op deze wereld. En om het op Nederland te betrekken evenzeer met N uitstoot van al die mensen,huisvesting,klimaat ,inburgering die niet gebeurt enz. Al doe je alle boeren en vee weg dan lost dit eventjes wat op maar is een druppel op een gloeiende plaat in het grote geheel. De bevolkingsdichtheid blijft het grootste probleem daarna,erken dit eens en vooral de linkse hoek die nu denkt met minder vee de boel te redden .Gaat em echt niet worden.
Abonnee
polderboy 23 April 2023
grijze haren schreef:
laat overheid zelf een boerderij runnen met daarop al hun fantasieën toepassen kunnen wij rustig kijken welke puinhoop dat oplevert en zoniet kunnen wij er misschien wat van leren
dat gebeurt al in Flevoland.
dat noemen ze stichting erf.

nog nooit zo een chaos gezien. laten elk jaar ook gewas in de grond omdat ze niet optijd beginnen met oogsten.

lachertje van Flevoland
Oogkleppen 24 April 2023
CM schreef:
En toch en toch is die ongebreidelde groei vd wereldbevolking het grootste probleem op deze wereld. En om het op Nederland te betrekken evenzeer met N uitstoot van al die mensen,huisvesting,klimaat ,inburgering die niet gebeurt enz. Al doe je alle boeren en vee weg dan lost dit eventjes wat op maar is een druppel op een gloeiende plaat in het grote geheel. De bevolkingsdichtheid blijft het grootste probleem daarna,erken dit eens en vooral de linkse hoek die nu denkt met minder vee de boel te redden .Gaat em echt niet worden.
Goed verwoord
Abonnee
Jan-Jaap 24 April 2023
Wat een complot-denken in de reacties. Als dit het denk-niveau van de boerenstand is, dan is het niveau van dieren hoger. Grens overschrijdend.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 24 April 2023
Volgens mij zijn links en rechts alleen maar richtingen, maar die door Jan en alleman gebruikt worden om iedereen en alles in een politiek hokje te kunnen zetten, en dáár ben ik nu wel helemaal klaar mee. Zoals ik ook helemaal klaar ben met het spreken over vermindering van de mensenstapel vanwege een vermeende overbevolking van onze planeet. Het grootste gevaar voor onze democratie en vrijheid zijn dit soort ongenuanceerde en vaak verkeerde stellingen samen met een degenererend taalgebruik. Stoom afgeblazen?
Ja, misschien wel maar ik vind het nodig, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die iets willen begrijpen over Waar het om gaat.
Oogkleppen 24 April 2023
Jan-Jaap schreef:
Wat een complot-denken in de reacties. Als dit het denk-niveau van de boerenstand is, dan is het niveau van dieren hoger. Grens overschrijdend.
Verklaar u nader over welk complot heeft u het??
transitie 24 April 2023
25 miljard om de landbouw te hervormen! Daar kan de bevolking, de belastingbetaler, toch niet mee akkoord gaan. Geen groei meer voor landbouw, terwijl die zelfde overheid er graag 1 miljoen extra woningen bij. Of is dat plan ondertussen in de vuilbak. Elk jaar verdwijnen nog vele ha landbouwgrond en dat is zonde, want goede grond grond, goed klimaat,.. De overheid kan de consument taksen laten betalen voor de voedingswaren naargelang die meer of minder goed zijn voor het milieu. Dat is niet de gemakkelijkste oefening maar genereert sowieso extra inkomsten voor de gemeenschap.
Oogkleppen 25 April 2023
Louis Pascal de Geer schreef:
Volgens mij zijn links en rechts alleen maar richtingen, maar die door Jan en alleman gebruikt worden om iedereen en alles in een politiek hokje te kunnen zetten, en dáár ben ik nu wel helemaal klaar mee. Zoals ik ook helemaal klaar ben met het spreken over vermindering van de mensenstapel vanwege een vermeende overbevolking van onze planeet. Het grootste gevaar voor onze democratie en vrijheid zijn dit soort ongenuanceerde en vaak verkeerde stellingen samen met een degenererend taalgebruik. Stoom afgeblazen?
Ja, misschien wel maar ik vind het nodig, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die iets willen begrijpen over Waar het om gaat.
Je moet de problemen bij de bron aanpakken en niet de gevolgen bestrijden want dan ben je al te laat.

Een triest voorbeeld zijn zonnepanelen die her en der in het veld worden neer geplempt dat de bio diversiteit volledig naar de knoppen gaat hoor je bijna niemand over want het is zo duurzaam.
Hetzelfde geld voor de windmolens we hebben nog geen idee wat de gevolgen voor de langere termijn zijn.
Ik krijg het idee dat velen voor eigen parochie praten.

Of de we met te veel mensen op de wereld zijn dat moet iedereen maar voor zich zelf uitmaken maar het zou wel veel lucht geven als de bevolking op termijn zou afnemen.


Abonnee
frog 25 April 2023
Louis Pascal de Geer schreef:
Volgens mij zijn links en rechts alleen maar richtingen, maar die door Jan en alleman gebruikt worden om iedereen en alles in een politiek hokje te kunnen zetten, en dáár ben ik nu wel helemaal klaar mee. Zoals ik ook helemaal klaar ben met het spreken over vermindering van de mensenstapel vanwege een vermeende overbevolking van onze planeet. Het grootste gevaar voor onze democratie en vrijheid zijn dit soort ongenuanceerde en vaak verkeerde stellingen samen met een degenererend taalgebruik. Stoom afgeblazen?
Ja, misschien wel maar ik vind het nodig, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die iets willen begrijpen over Waar het om gaat.
Beste louis je spreekt er over dat je klaar bent met het spreken over vermindering van de mensenstapel vanwege een vermeende overbevolking van onze planeet, ik ben klaar met het spreken over het terug gaan naar de Ot en Sien tijd vanwege een vermeende achteruit gaande natuur. Ik hoop dat de wereldbevolking op een natuurlijke manier toch gaat krimpen omdat dit in mijn ogen de basis van het hele probleem is.
Abonnee
Arie arme tak. 25 April 2023
Mee eens Frog, maar daarnaast is het denk ik ook nodig dat het mensdom, dus u, ik en allemaal onze manier van leven, zoals het gebruik van grondstoffen, vakantie en nog veel meer, drastisch moeten aanpassen om de wereld leefbaar te houden. Niet Ot en Sien, maar toch.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 25 April 2023
Tja, die wereldbevolking zit vele mensen hoog zo te zien en dus is het goed daar een paar regels over te schrijven. China en India zijn goed voor meer dan de helft van de wereldbevolking en vooral China heeft lange tijd een 1 kind per gezin politiek gevoerd, maar is daar op terug moeten komen vanwege sociale druk veroorzaakt door een vergrijzing. Bij ons hier in Brazilië kunnen er best nog eens 250 miljoen mensen bij en ga zo maar door. Wanneer er echt wordt gewerkt om Afrika te ontwikkelen kan je daar ook zomaar de bevolking meer dan verdubbelen, Australië, Canada, Mexico. Terug naar Ot en Sien tijd, néé maar wél met Ot en Sien in ons geheugen op naar een nieuwe tijd die ondanks alle problemen heel mooi kan gaan worden.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 25 April 2023
Correctie China en India zitten op 2,9 miljard mensen en dus minder dan de helft van de wereldbevolking,
Abonnee
Bio+ 25 April 2023
Weet je trouwens wat het zwaarste doortelt? Ik bedoel letterlijk aan gewicht. Van alle gewervelde dieren is iets van 15% van het gewicht wilde dieren. Iets van 25% zijn mensen. En 60% is vee. Dat is de werkelijke logica waarom "links" wil dat er minder vee komt.
Abonnee
Tijdbom 25 April 2023
Als u uit stapt,doe ik een koe weg. Deal?
Abonnee
frog 25 April 2023
Bio+ schreef:
Weet je trouwens wat het zwaarste doortelt? Ik bedoel letterlijk aan gewicht. Van alle gewervelde dieren is iets van 15% van het gewicht wilde dieren. Iets van 25% zijn mensen. En 60% is vee. Dat is de werkelijke logica waarom "links" wil dat er minder vee komt.
allemaal op dieet dus.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Analyse Stikstofstemming

Stikstoffonds nu on hold en Schiphol is uitgeshopt

Achtergrond Stikstofstemming

De Aerius-economie draait onverstoorbaar door

Nieuws Prinsjesdag

Kabinet houdt vaart in stikstofdossier

Analyse Stikstofstemming

Controverse bevangt beleid rondom stikstof

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox