Agrifoto

Nieuws Stikstof

Overijssel wil 'onhaalbare' stikstofplannen doorzetten

10 Januari 2022 - Klaas van der Horst

De provincie Overijssel vindt, met de andere provincies in BIJ12, dat de huidige stikstof- en natuurmaatregelen tekort schieten om de overheidsplannen met het landelijk gebied door te voeren. Ze wil daarom meer, maar stelt ook vast dat het met regionale (emissie-)maatregelen niet mogelijk is om 50% minder depositie op gevoelige natuur te behalen.

De constateringen worden gedaan door commissaris van de koning Andries Heidema (ChristenUnie) in een stuk voor de Provinciale Staten.

Nadere stappen gewenst
Volgens hem wordt uit aan de hand van recente rechterlijke uitspraken steeds duidelijker dat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het pakket bron- en stikstofmaatregelen van het rijk uit april 2020 onvoldoende zijn om gestelde doelen te halen. Het nieuwe kabinet moet dus nadere stappen zetten, samen met de provincies, constateert hij. Daarover zijn volgens Heidema ook al afspraken gemaakt.

WUR alvast aan het werk
De commissaris van de koning stelt dat een integrale aanpak nodig is, waarbij ook opgaves uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water worden gecombineerd. Hoe dat precies in elkaar moet grijpen, maakt hij niet duidelijk. Wel staat voor hem vast dat de ingezette lijn versterkt moet worden voortgezet, met zoneringen en opkoop van boerenbedrijven. Overijssel heeft daarom Wageningen UR alvast opdracht gegeven een aantal scenario's op te stellen en door te rekenen.

Van rijkswege is Overijssel tot nu toe €87 miljoen toegezegd voor maatregelen rond met name het Wierdense Veld en de Engbertsdijksvenen.

Extern salderen loopt, maar niet hard
Om stikstofemissie te 'verplaatsen', staat Overijssel extern salderen toe. Heel populair lijkt dat instrument nog niet. Volgens de provincie waren eind 2021 in totaal 37 aanvragen daarvoor in behandeling, waarvan er twaalf betrekking hebben op aankoop van rechten door grotere en middelgrote (niet-agrarische) bedrijven. Om hoeveel emissierechten het gaat, is niet bekend.

Doelen onhaalbaar
Overijssel heeft in oktober 2020 toegezegd om in beeld te brengen wat nodig is om de stikstofdepositie op ten minste de helft van alle hectares onder de kritische depositiewaarde (KDW) te brengen. Uit nadere analyse is de provincie gebleken, zo schrijf Heidema, dat dit doel met alleen maatregelen in deelgebieden niet haalbaar is. Een te groot deel van de depositie komt van buiten de provincie. Om deze reden wil de provincie de KDW niet (meer) als doel op zich hanteren en zich meer richten op instandhoudingsdoelstellingen voor kwetsbare gebieden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionaire twijfelaars en achterafdenkers

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden