Erik Colenbrander

Nieuws Veenweidegebied

Geen draagvlak voor Haags advies bodemdaling

3 September 2020

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur adviseert de regering bij wet vast te leggen dat de snelheid waarmee de veenweide-bodem daalt in 2030 met 50% moet zijn afgeremd. De agrarische sector voelt zich niet gehoord door de opstellers van het rapport 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden'.

Voor 2050 adviseert de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur een reductie van 70% van de bodemdaling na te streven. Verder moet het Rijk investeren in een solide kennisbasis en een meetnetwerk voor bodemdaling in veenweidegebieden.

Zoneringskaarten
Wat betreft de uitvoering van het beleid pleit de raad voor een regionale gebiedsgerichte aanpak die aansluit bij bestaande structuren. Provincies moeten in overleg met belanghebbende partijen zogenaamde zoneringskaarten opstellen met een prioritering van gebieden.

De daadwerkelijke uitvoering kan het best plaatsvinden in de gebieden zelf, daarom stelt de raad voor om regionale uitvoeringstafels in te stellen. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij bestaande samenwerkingsinitiatieven. Vanzelfsprekend moeten waterschappen een belangrijke rol spelen bij deze uitvoering.

Overheidssteun voor extensivering
Voor agrarisch ondernemers in de veenweidegebieden kan de stijging van het grondwaterpeil ingrijpende gevolgen hebben vanwege vernatting. Meestal zullen zij hun bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen, bijvoorbeeld door extensivering met minder vee per hectare of door het kiezen voor andere teelten. Zij moeten daarbij door de overheid worden ondersteund, financieel en met kennis, zo stelt de raad. Gezien de grote gevolgen die het remmen van bodemdaling heeft voor boeren, vindt de raad dat deze groep door de overheid (financieel en anderszins) moet worden geholpen om de transitie te maken.

Niet gezocht naar draagvlak
Uit eerste reacties van betrokkenen uit de agrarische sector blijkt een algemeen gevoel van niet of onvoldoende gehoord te zijn. Waarbij vooral opvalt dat oplossingen, waar de sector zelf al jaren aan werkt zoals onderwaterdrainage, door de Haagse adviseur nauwelijks worden genoemd en niet als oplossing worden gezien.

Ad Baltus uit Zuidschermer, kandidaat Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging, maakt de vergelijking met de ministeriële voermaatregel van LNV minister Schouten, die uiteindelijk van tafel is gegaan. "Waarom gaat de overheid niet met ons aan tafel om naar een oplossing te zoeken waarvoor draagvlak is? Nu krijg ik het idee dat er in Den Haag een rapport wordt opgesteld dat bewust vooral ruimte moet bieden aan natuurdoelen."

Trage overheid
Jaco de Groot uit Kamerik, bekend van www.boerbert.nl, vraagt zich dit eveneens af. Welke intenties hebben de makers van het rapport gehad? "Alleen met peilverhoging wordt het probleem van de verbranding van veen midden in de zomer niet opgelost. De sector wil best veranderen, maar de overheid is traag met het beschikbaar stellen van financiële middelen. Men realiseert zich ook niet hoe belangrijk de agrarische sector is voor de regionale voedselvoorziening."

PPP-Agro advies deskundige Barend Meerkerk ervaart de bureaucratie bij het beschikbaar stellen van middelen door de overheid ook als belemmerend voor het voortvarend uitwerken van diverse initiatieven in de regio. "Geef de gebieden de benodigde middelen om gebruik te maken van de energie die er is bij boeren, provincie, gemeente en waterschap. Een integrale aanpak kost nu eenmaal tijd. Reductie van de bodemdaling is wel iets meer dan alleen peil omhoog of een pijp in de grond stoppen." Wel is hij er blij mee dat het belang van een regionale werkwijze door de opstellers van het rapport wordt onderstreept.

Verplicht waterpeil op 20 centimeter?
Hoewel de opstellers van het rapport  'Stop bodemdaling in de veenweidegebieden' niet concreet een verplicht waterpeil van 20 centimeter beneden het maaiveld noemen in 2030, is dit wel het schrikbeeld dat bestaat in de agrarische sector. Baltus: "U mag wel blijven wonen in uw huis, maar uw tuintje wordt onder water gezet. Als burgers die boodschap te horen krijgen, zouden ze dat niet pikken. Op boerenbedrijven is het gevoel niet anders. Het is onze grond waarmee we ons inkomen moeten verdienen, dat nu dreigt te worden gehalveerd zonder stevige compensatie. Alleen met een omschakelfonds kom je er niet."

Ook LTO is van mening dat de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur nu adviseert om de reductiepercentages voor bodemdaling vast te leggen voordat bekend is wat de kosten zijn en wie daarvoor opdraait.

Regenradar
Powered by Agroweer
WUR adviseert inzet 30% GLB-steun voor klimaat

Nieuws Landbouwbeleid

WUR adviseert inzet 30% GLB-steun voor klimaat

Toch compensatie voor waardedaling veenweiden

Nieuws Grond

Toch compensatie voor waardedaling veenweiden

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief