Shutterstock

Achtergrond Stikstof

Raad van State vlakt emissiearme stal niet uit

7 September 2022 - Klaas van der Horst

De RAV-systematiek is niet overboord met de uitspraak die de Raad van State heeft gedaan over emissie-arme stallen. Er wordt wel verdere borging gevraagd met meer gegevens. Ook geldt de uitspraak voor lang niet alle staltypes.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Zo analyseert voorzitter Erwin Wunnekink van LTO Melkveehouderij de stand van zaken. "De staltypes waar Mobilisation for the Environment (MOB) nu tegen te hoop loopt, behoren tot de oudere generatie, waar minder aan is gemeten'', meent hij. Van de nieuwere types RAV-melkveestallen zijn al weer veel meer meetgegevens beschikbaar en de innovatie gaat door. De Raad van State meldt zelf ook heel duidelijk dat de uitspraak verder niet geldt voor stallen voor andere diersoorten.

Passende toets
Wel blijft de uitspraak vervelend voor de veehouders die met een ouder staltype zitten. Voor hen wachten nieuwe onzekerheid en uitstel. Zij moeten wachten op nieuwe meetfactoren van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Daarna moet er een 'passende toets' komen, die vast moet stellen of er al dan niet sprake is van 'significant effect' van de stal op nabij gelegen natuur. Voor dat laatste is dan ook weer een modelmatige berekening nodig.

Lastige afweging voor Raad
De Raad van State heeft het er moeilijk mee gehad om tot haar uitspraak te komen, want het schept weer veel onzekerheid voor honderden melkveehouders, zo staat in de uitspraak, maar het kon niet anders. "Het voorzorgbeginsel dat aan artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn ten grondslag ligt en de strikte uitleg die het Hof van Justitie daaraan geeft in een voortoets en passende beoordeling, laten een andere uitkomst van de uitspraak niet toe."

Johan Vollenbroek van MOB kraait de victorie over de uitspraak en meent dat deze het failliet van de emissiearme stal aantoont. Volgens hem is er maar één oplossing: minder vee. Dat is zeker Vollenbroeks wens, maar zijn conclusie lijkt te sterk. De stalontwikkeling staat niet stil, net als een reeks nieuwe technieken binnen de stal. Ook het goed werkzaam houden van technieken helpt. Nog lang niet alle opties zijn uitgeput, erkent ook de Raad van State. Die wijst niet voor niets op mogelijke oplossingen.

Managementprotocol
Zo heeft de minister van LNV, op advies van het CDM, een onderzoek aangekondigd naar de factoren die van belang zijn voor een goede werking van het stalsysteem. Dat kan een (deel)oplossing bieden. 'Bij de huidige emissiearme stallen ontbreekt een 'managementprotocol', ofwel een overzicht van aanwijzingen en voorschriften om emissiearme stallen effectief te maken. Ook ontbreekt (jaarlijkse) controle, zoals bij een APK,' signaleert het rechtscollege.

Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden