Akkerbouw geeft advies

Onduidelijkheid remt daling emissies

21 Maart 2017 - 1 reactie

Om boeren een kans te geven de landbouwemissies te reduceren, is over enkele punten meer duidelijkheid nodig. Dat is de aanbeveling die de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) doet in haar rapport over het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De conclusie van het rapport over de emissies van mineralen naar grond- en oppervlaktewater is, dat er veel onduidelijkheden zijn omtrent de aansturing door verschillende overheden. Vooral omtrent de bijdrage van andere bronnen dan de landbouw aan de gemeten N en P in het water en de wijze van meten, omtrent de gebruikte modellen en de normen. Samengevat gaat het om de volgende hoofdpunten:

 • Metingen
  De grote diversiteit in beheerders en aanstuurders kan gemakkelijk leiden tot een niet-eenduidig beleid wat een goed nutriëntenbeleid/-beheer niet ten goede komt. De NAV pleit voor een reductie in het aantal beheerders en een aansturing vanuit één ministerie. Er moet een eenduidig beheer en een eenduidige aansturing tot stand kunnen komen. De meetresultaten op basis van gefilterde monsters moeten direct zijn toe te wijzen aan de landbouw. Er moet dus geen vertroebeling meer vanuit andere bronnen aanwezig zijn.
   
 • Bronnen
  Het is duidelijk welke bijdragen andere bronnen, dan de landbouw, leveren aan de in het water gevonden mineralen. De NAV pleit dus ook voor een versnelde ontrafeling van de bronbijdragen, zodat de landbouw haar aandeel in de emissie kan beperken. De landbouw kan niet oplossen wat men niet veroorzaakt. Om een goed evenwicht te krijgen in de oplossingsrichtingen pleit de NAV voor versnelde verbeterprogramma’s voor de bronnen buiten de landbouw, zodat de synchronisatie optimaal wordt.
  De landbouw kan niet oplossen wat men niet veroorzaakt


  Daarnaast moet de invloed van waterbodems op P-emissie naar het oppervlakte water zo snel mogelijk onderzocht worden, het P na-ijl effect dient meegenomen te worden in de achtergrondemissie. Hiervoor kan in de Kaderrichtlijn Water (KRW) gecorrigeerd worden, zodat er de juiste normeringen ontstaan.
   
 • Modellen
  Het is onduidelijk in hoeverre de modellen, die gebruikt worden om beleidsmaatregelen door te rekenen, voldoende worden geactualiseerd en gevalideerd. De NAV pleit voor actualisatie van alle modellen waarmee nutriëntenemissie naar de bodem, het water en de lucht worden gemodelleerd en ook actualisatie van de uitkomsten van eerdere modelleringen.
   
 • Normen
  De NAV pleit ervoor om vanwege de landbouwkundige aspecten de bovengrens van de klasse ‘laag’ van Pw<35 te verhogen naar Pw< 45 en dit zo op te nemen in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Over de effecten van P-evenwichtsbemesting en P-nalevering vanuit de bodem is nog onvoldoende bekend. Dit dient ook zo snel mogelijk onderzocht te worden. Daarnaast is de akkerbouw vertrouwd met bemestingsadviezen gebaseerd op Pw en dit dient ook zo te blijven. Ook pleit de NAV voor voortzetting van de equivalente maatregelen in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
   
 • Goede landbouwpraktijk
  Om een invulling te geven aan een goede landbouwpraktijk pleit de NAV voor het zelf meten door boeren van de waterkwaliteit en de bodemkwaliteit (P- en N-toestand). Tevens dient de regelgeving voor het onderwerken van vaste mest door de akkerbouw aangepast te worden. Bij de veehouderij is dit niet verplicht, de NAV stelt dat hier sprake is van het meten met twee maten.
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Arnold 22 Maart 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/aardappelen/artikel/10873863/Veel-onduidelijkheid-over-mineralenemissie]Veel onduidelijkheid over mineralenemissie[/url]
Als we als agrarische sector in dit politieke speelveld, waar politiek gaat boven agrarische belangen, iets in willen brengen zal het van een behoorlijk gehalte moeten zijn ander blijven het schijn gevechten waar de sector gezien het getal altijd het onderspit delft. Als het nu over de mineralen milieu belasting gaat zijn daar inhoudelijk enorme stappen te maken zonder dat het opbrengst kost. Als we daar eens serieuze studie van gaan maken en met de positieve resultaten naar de politiek gaan. Wellicht als we het slim spelen kunnen we op basis van goede argumenten ondersteund door klinkende resultaten politieke credit opbouwen en voorstellen waar we mee uit de voeten kunnen geaccordeerd krijgen.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Stikstof

Coalitie met LTO wil steun in ruil voor stappen

Nieuws Stikstof

Sector komt in het geweer tegen Nitraatrichtlijn

Dossier Oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne schokt agrarische markten

Nieuws Stikstof

LTO herkent terechtwijzing Van der Tak niet, lijkt hoax

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief