Shutterstock

Nieuws Politiek

Afspraken LNV en sector over ammoniakuitstoot

20 Juli 2021

Meer weidegang, stapsgewijs minder ruw eiwit in veevoer en het verdund met water uitrijden van mest; daarover zijn door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met verschillende agropartijen afspraken gemaakt. Het gaat over de invulling van zogenoemde managementmaatregelen om de stikstofuitstoot en -depositie van de melkveehouderij te verlagen. Hiermee moet in 2025 een verlaging van de ammoniakemissie van 9 tot 10% bereikt zijn.

De betrokken agropartijen zijn: LTO, NAJK, Biohuis, BoerenNatuur en Netwerk GRONDig, Nevedi en Cumela.

Uit doorrekeningen blijkt dat de melkveehouderij met dit maatregelenpakket in 2025 een vermindering van 9 tot 10% van de ammoniakemissie (4,6 tot 5,2 kton per jaar) kan bereiken. In een brief aan de Tweede Kamer die demissionair landbouwminister Carola Schouten vandaag (20 juli) heeft gestuurd, rekent zij voor: "De grootste bijdrage wordt geleverd door de verlaging van het ruw eiwitgehalte van het rantsoen van melkvee. De ammoniakemissie neemt hierdoor met 3,5 kton per jaar af. Door het gemiddelde aantal uren weidegang te vergroten met 180 uur neemt de ammoniakemissie met 0,7 kton af per jaar. Door drijfmest verdund met water toe te dienen via zodenbemesting op 50% van het areaal grasland op zandgronden neemt de ammoniakemissie naar verwachting met 0,4 tot 1,0 kton per jaar af."

"Vanwege de al lage emissie, en het optimaal dienen te functioneren van de biologische systeemlandbouw, zal de biologische landbouw via een eigen spoor haar bijdrage leveren aan het verder reduceren van ammoniak", schrijft Schouten.

'Ondernemers hebben vrijheid in maatregelen'
De geformuleerde doelstellingen voor de 3 maatregelen gelden op sectorniveau. Schouten: "Dit betekent dat individuele ondernemers de vrijheid hebben om te bepalen welke maatregelen en in welke mate het beste op hun bedrijf geïmplementeerd kunnen worden. Het is aan de melkveesector om met elkaar te zorgen dat de doelstellingen behaald worden."

Verdunning van drijfmest vraagt op veel bedrijven om logistieke aanpassingen, omdat water niet op alle percelen direct beschikbaar is, waardoor investeringen nodig zijn, stelt Schouten. "Voor de managementmaatregelen worden diverse stimuleringsmaatregelen ingezet om hieraan tegemoet te komen."

Jaarlijks zal worden bezien hoe het staat met de uitvoering van de maatregelen en of er bijsturing nodig is om de doelstellingen te behalen. In 2024 zal met de betrokken partijen worden gekeken of de doelstellingen behaald worden, welke vervolgstappen naar 2030 genomen moeten worden en welke alternatieven maatregelen genomen moeten worden om de doelstellingen omtrent stikstofreductie in de landbouw te halen. De komende periode vinden pilots plaats om te testen wat het effect is van mogelijk verdergaande afspraken op de bedrijfsresultaten, diergezondheid, dierenwelzijn, klimaat en bodem.

Aanpak stalmaatregelen aan nieuw kabinet
In de afgelopen tijd hebben verschillende initiatieven plannen gepresenteerd om aan de slag te gaan met het verminderen van de stikstofuitstoot in de landbouw, stelt Schouten. Eén van de initiatieven is van de Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM) dat gevormd wordt door LTO Nederland, NAJK, Rabobank en NZO. Samen hebben zij een pakket aan maatregelen opgesteld dat gericht is op het bieden van toekomst aan de melkveehouderij in Nederland. Schouten: "Ik constateer dat er sprake is van overlap tussen maatregelen uit het structurele pakket die het kabinet voorstaat en de maatregelen uit het CTM-plan. Aan de andere onderdelen in het CTM-plan, zoals de aanpak van stalmaatregelen, moet volgens Schouten het nieuwe kabinet invulling geven.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Stikstof

Stikstofoverleg Gelderland dreigt spaak te lopen

Nieuws Stikstof

LTO Overijssel stapt uit gebiedsoverleg stikstof

Nieuws Coalitieakkoord

Rutte laat zich adviseren over staat van Natura 2000

Nieuws Stikstof

Postende boeren bij Kamer brengen discussie op gang

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief