Shutterstock

Nieuws Energie

Advies: 10 miljoen ton extra duurzame biogrondstof

16 Juli 2020

Nederland kan in 2030 zo'n 10 miljoen ton biogrondstoffen meer beschikbaar maken, bovenop de 30 miljoen ton die nu beschikbaar is voor voedsel, veevoer, materialen en energie. Daarmee kan onder meer 1,3 miljard kuub biogas worden geproduceerd ter vervanging van aardgas of andere fossiele brandstoffen in de transportsector.

Dat is de conclusie van de commissie deskundigen die de Routekaart Nationale Biogrondstoffen heeft opgesteld. Aanleiding is het Klimaatakkoord. Vanuit de verschillende sectoren die daarbij betrokken waren, was er vraag naar meer biomassa. De industrie wil het gebruiken om bouwmaterialen en biokunststoffen te produceren. De transportsector wil biobrandstoffen en de energiesector wil naast wind en zon hernieuwbare biogrondstoffen inzetten voor elektriciteits- of warmteopwekking en regelbaar vermogen, schrijven de opstellers van de Routekaart.

De agrarische sector wil uit mest biogas produceren. Hoogwaardige duurzame biomassa waarover geen discussie bestaat is echter schaars. Import vanuit het buitenland voor klimaatdoeleinden is omstreden. Een stuurgroep heeft daarom gezocht naar mogelijkheden om het aanbod van biogrondstoffen in Nederland te vergroten.

Meerdere routes
Vergroting van het aanbod aan duurzame biomassa kan door efficiëntere teelt, door efficiënter gebruik van bestaande stromen en door reststromen beter te benutten, schrijven de duurzame energie-experts die de regering adviseren in het klimaatbeleid.

Nieuwe teeltvormen als rotatieteelt en strokenlandbouw kunnen opbrengsten verhogen. Bovendien zijn er kansen voor teelt van zeewier en algen. Beter gebruik van gras en veevoer door raffinagetechnologie toe te passen, verbetert het voer en vermindert de benodigde hoeveelheid. Er hoeft dan minder te worden geïmporteerd of er blijft areaal over.

Als met minder land meer gras kan worden geproduceerd komt er – bij gelijkblijvende veestapel – landbouwgrond vrij voor bijvoorbeeld teelt van suikerbieten of zetmeelaardappelen. Als de veestapel krimpt, komt nog meer land beschikbaar voor andere teelten. Niet al het grasland is echter geschikt voor een alternatieve teelt. De aanwezige reststromen zoals gft en rioolslib worden nu meestal al benut, maar verdere optimalisering draagt bij aan grotere beschikbaarheid van biogrondstoffen.

Dilemma's en keuzes
Niet alles kan tegelijkertijd. Er zijn keuzes nodig, stellen de duurzame energie experts vast. Als optimalisatie voor CO2-emissiereductie het doel is, dan is het logisch om te kiezen voor productie van meer suikerbieten, een ideale biogrondstof voor de chemie om tal van producten van te maken. Maar het kan ook een keuze zijn om minder afhankelijk te worden van import van veevoer of om meer land een natuurbestemming te geven. De adviseurs roepen de regering op om duidelijke keuzes te maken en vergroting van het aanbod van gewenste biogrondstoffen te stimuleren. Daarvoor is ook samenwerking tussen de landbouw en de chemie nodig.

Biogrondstof verbetert natuurkwaliteit
De stuurgroep gebruikt in plaats van het begrip 'biomassa' het woord biogrondstoffen. Want dit drukt volgens hen beter uit dat er veel soorten biogrondstoffen zijn. Het gaat om alle grondstoffen van biotische oorsprong: landbouwgewassen, reststromen uit de landbouw (inclusief mest), opbrengsten uit de bosbouw en landschapsbeheer, reststromen zoals zaagsel, GFT, rioolslib en groenafval.

Om mee te tellen voor het doel 'vergroting van het aanbod' moeten de biogrondstoffen duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat ze geen afbreuk mogen doen aan natuur en biodiversiteit of aan bodembeheer, maar bij voorkeur juist bijdragen aan herstel. Daarnaast mag geen concurrentie ontstaan met de voedselvoorziening.

SER advies aan regering
Begin juli publiceerde de Sociaal Economische Raad het rapport 'Biomassa in Balans', waarin de regering wordt aangeraden te investeren in hoogwaardige biomassa en de subsidie op laagwaardige niet duurzame biomassa af te bouwen.

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Melk

FrieslandCampina steekt 1,5 miljard in CO2-reductie

Nieuws Investering

Amsterdamse investeerder richt pijlen op agri-food

Nieuws Varkens

Vion: 'Duurzame keten van waarde voor toekomst boer'

Nieuws Benoemimg

Rabobank benoemt hoofd mondiale voedseltransitie

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief