Agrifoto

Opinie Jaap Majoor

Hoe moet het nu verder met de landbouw?

4 September 2021 - Boerenbusiness - 19 reacties

Ik maak me ernstig zorgen over de toekomst van onze boeren en de circa 435.000 mensen die werkzaam zijn bij toeleveranciers en verwerkers van onze landbouwproducten. Immers, wanneer de boeren uit Nederland weg moeten, komen ook heel veel toeleveranciers, transport, dienstverleners en verwerkers zonder werk.

Gezien het wisselende beleid van politiek Den Haag is het voor de hele landbouwsector de vraag of zij nog wel moeten investeren in innovaties en vernieuwingen, omdat die mogelijk niet terugverdiend kunnen worden. Met als gevolg dat verdere ontwikkeling stil komt te staan. Als de overheid wil sturen op minder milieubelasting, dan mag zij dit zeker niet laten gebeuren.

Hieronder een tiental knelpunten:

1. Stikstofdepositie uit het buitenland
Het CPB zegt dat voor veel Natura 2000-gebieden de gewenste stikstofdepositie nooit gehaald kan worden. Dit omdat de stikstofdepositie uit het buitenland al hoger is dan de doelstellingen hier. Waar houdt het dan op? Moeten alle burgers, boeren, industrie en verkeer weg uit Nederland? Of moet er nog eens goed nagedacht worden over hoe reëel de doelstellingen zijn?

2. Het kappen van tropisch regenwoud voor veevoer
Dat tropisch regenwoud gekapt wordt voor veevoer, is een volledig verkeerde weergave van de feiten. Voor de productie van veevoer worden juist heel veel reststoffen, die overblijven bij de productie voor menselijke consumptie, gebruikt. Denk aan sojaolie, en vergeet ook de bio-brandstoffen niet. Je kunt het kappen van tropische regenwouden dus niet alleen toeschrijven aan de landbouw.

3. In- en export van landbouwproducten
Wij zijn lang niet zelfvoorzienend in de productie van ons voedsel. Voor de bulkproductie, zoals van granen, maïs en soja, is de Nederlandse landbouw niet geschikt. Onze grond kost een veelvoud van wat grond in het buitenland kost. Door ons zeeklimaat zijn de machines ook veel minder efficiënt in te zetten dan in landen met een landklimaat. Wij kunnen immers niet morgen verder gaan met de oogst, omdat het morgen vaak weer regent. Neem een dure maaidorser. In Nederland draaien de meeste maaidorsers nog geen 100 dorsuren per jaar, terwijl ze in het buitenland meer dan 1200 dorsuren per jaar draaien door de veel drogere omstandigheden.

Onze percelen zijn overwegend ook veel te klein en daarom veel duurder om te bewerken. Het buitenland produceert granen voor 10 cent kostprijs, tegen een kostprijs van 50 cent bij ons. Massaproductie doen wij ook niet in Nederland, maar in China, omdat daar de kostprijs veel lager is. Zo moet je dat ook in de landbouw zien. Waar wij goed in zijn, is het telen van gewassen die arbeidsintensief en kleinschalig zijn, die veel water nodig hebben en een goed bewerkbare vruchtbare grond vereisen.

Ook hebben deze gewassen om goed te groeien een grotere stikstofbehoefte. Voorbeelden zijn: aardappelen, bieten, grove tuinbouw, groenten en vooral grassen. Deze grassen zijn van dergelijk hoge kwaliteit, vaak gecombineerd met klavers en kruiden, dat onze boeren deze gewassen met gemak 7 keer per jaar oogsten en wel meer dan 20.000 liter melk per hectare kunnen produceren.

Het teveel aan mest leveren zij dan aan de gronden van akkerbouwers, zodat hun gewassen ook optimaal groeien. Met deze combinatie van arbeidsintensieve kleinschalige gewassen en zuivelproducten kunnen wij wel concurreren op de wereldmarkt en wij exporteren ze naar het buitenland, omdat deze producten in het buitenland een hogere kostprijs hebben. De bulkproducten waar onze boeren niet mee kunnen concurreren, importen wij. Dit noemen we een gezonde verantwoorde economie.

4. Uitputting van de bodem
Waar wordt de bewering op gebaseerd dat de bodem uitgeput wordt? De boer doet er nu juist alles aan om zuinig te zijn op zijn grond. Hij teelt na het hoofdgewas een volggewas, zodat de organische stof op peil blijft. Steeds meer niet-kerende grondbewerking wordt toegepast. Luchtdrukwisselsystemen op de machines worden steeds meer toegepast om schade aan de bodemstructuur te voorkomen. Een bodem die niet in topconditie is, geeft je als boer onvoldoende opbrengst en daarop ga je failliet.

5. Dierlijke productie is verspilling
Telkens weer wordt aangehaald dat dierlijke productie alleen maar verspilling is van voedsel. Als wij de aarde bekijken, is het grootste deel water. Bekijk je dan het vaste land, dan moet je dit onderverdelen in bossen, bebouwing, woestijnen, moerassen, bergen, vruchtbare en onvruchtbare gebieden waar wel of geen water valt en natuurterreinen. Zo valt al direct driekwart deel van onze aarde af om landbouw op te bedrijven.

Alleen de vruchtbare en onvruchtbare stukken blijven over voor eventuele landbouw of natuur. Op de onvruchtbare gebieden willen alleen grassen en/of bomen groeien en deze zijn dus niet geschikt voor plantaardige productie (akkerbouw). De vruchtbare gebieden moeten onderverdeeld worden in bewerkbare grond en minder goed bewerkbare grond (bijvoorbeeld te veel stenen, te stijl, te nat met dus geen draagkracht). Alleen die vruchtbare gronden met voldoende neerslag, die goed bewerkbaar zijn, zijn geschikt voor akkerbouw. Grasland daarentegen is in alle gebieden mogelijk.

In Nederland zijn veel gebieden te nat met te weinig draagkracht voor akkerbouw, maar daarom uitermate geschikt voor grasland door de vele neerslag en vruchtbare grond. Omdat zoveel gebieden in de wereld ongeschikt zijn voor akkerbouw, zal met alleen plantaardige teelt direct een voedseltekort ontstaan. Alle gronden die geschikt zijn voor akkerbouw worden immers al gebruikt voor akkerbouw. Akkerbouw brengt immers meer geld op dan veeteelt. Kijk maar naar de grondprijzen. Akkerbouwgrond is veel duurder dan grond die niet geschikt is voor akkerbouw.

6. Onevenredige zware lasten en eisen aan onze landbouw
Het buitenland stelt veel minder regels en eisen aan zijn landbouw. Alleen al binnen de Europese Unie is er geen sprake van harmonisatie. Hierdoor ontstaat oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland. Zij kunnen goedkoper produceren, maar wel veel meer milieubelastend en slechter voor onze gezondheid. Hierdoor worden onze boeren dus structureel te laag betaald voor hun diensten. En, of dit niet al genoeg is, deze producten uit het buitenland liggen naast onze eigen producten, welke aan de hoogste standaarden ter wereld voldoen, in het schap van de supermarkt; zonder enige uitleg wat de verschillen zijn.

7. Groene energie
Dan de energietransitie. De politiek heeft geen plan hoe die uitgevoerd gaat worden. Alle fossiele brandstoffen moeten vervangen worden door elektriciteit. Dit betekent een capaciteitstoename van ons elektriciteitnet met zeker 10 keer zoveel capaciteit. Willen wij dit realiseren, dan zal heel veel goede schaarse grond hiervoor opgeofferd moeten worden. Zou het niet veel beter zijn om hier eerst eens over na te denken.

Enkele mogelijke oplossingen:

 • Kerncentrales, maar dan kerncentrales die geen afval geven en niet gevaarlijk zijn. Deze kerncentrales zijn misschien wel de Thorium-centrales. Die staan in de kinderschoenen en onze politiek zou er geld in moeten steken om die verder te ontwikkelen. Ook hier geldt: wie gaat er geld in steken? Als het politieke veld weer verandert, dan zijn alle investeringen weggegooid geld. Met als gevolg dat het bedrijfsleven niet verder durft te investeren in de ontwikkeling.
 • Met spiegels in de woestijnen warmte omzetten in energie, om daar waterstof te maken. Waterstof is gemakkelijk te vervoeren en kan met een kleine aanpassing in ons bestaande gasnet getransporteerd worden. Wij leveren de bewoners voedsel in ruil tegen waterstof. Zij hebben geen hongersnood en wij krijgen energie; een win-winsituatie. Zo creëren wij ook geen toekomstige afvalberg van zonnepanelen, die heel moeilijk te recyclen zijn en bij brand voor een grote vervuiling van de omgeving zorgen. Onze grond is veel te schaars om op te offeren voor zonneparken.

8. Landbouw negatief in media
Over de landbouw wordt in de media veelvuldig negatief gesproken. Dit in tegenstelling tot de natuurorganisaties. Alleen gemeenschappelijk zal er een oplossing kunnen komen die de tegenstellingen kan beslechten.

9. Landbouwproducten vormen basisbehoeften, die wij mensen niet kunnen missen
De landbouw die wij in deze vruchtbare delta van de wereld tot onze beschikking hebben, moeten wij juist koesteren. De hoge kwaliteit hier betekent dat om elders dezelfde rendementen te halen, een veelvoud van het oppervlakte gebruikt moet worden. Kijk je verder dan de Nederlandse grens, dan zie je hoe onverstandig het besluit is de Nederlandse boer te verjagen. De natuur zal wereldwijd juist veel meer verslechteren en het besluit zal voor een extra opwarming van de aarde zorgen.

10. De economische waarde van de landbouw
Over de economie hoeft weinig uitgelegd te worden. Er zal met minder landbouw een groot gat in de schatkist komen. Ook de landbouw begrijpt heel goed dat er wat aan het milieu gedaan moet worden en is daarom bezig met allerlei trajecten om de belasting op ons milieu te verkleinen.

Enkele oplossingen waaraan gewerkt wordt, zijn:

 • Gewasbescherming door middel van plantherkenning. De eerste prototype machines draaien nu proef. De machine weet welke planten ongewenst zijn en bestrijdt dan alleen de ongewenste planten. De rest van het perceel wordt dan niet meer bespoten. Gevolg: een enorme afname van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
 • Door satelliet- en dronebeelden worden de eventuele ziekte-uitbraken van gewassen voortijding waargenomen, zodat de gewassen niet meer uit voorzorg volvelds bespoten worden. Dat betekent ook een enorme afname van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Bewerking van mest en het scheiden van vaste en vloeibare mest. Hierdoor zal het gebruik van kunstmest sterk afnemen en de stikstof nog beter benut worden.
 • Betere CO2-opname van gewassen, zodat de bodem meer koolstof vastlegt en dus C02 afvangt.
 • Regenwater beter benutten op de landerijen; vasthouden bij droogte en meer opnemen tijdens een natte periode.
 • Door precisielandbouw een veel betere benutting van de mineralen en verspilling van grondstoffen tegengaan.
 • Landbouwproducten steeds meer gebruiken als duurzame grondstoffen voor de industrie. Een landbouwgewas groeit immers elk jaar weer opnieuw.
 • Alternatieve gewassen om de benodigde eiwit zelf te telen.
 • De CO2-uitstoot verkleinen door het telen van olifantgras. Dit gewas neemt veel meer CO2 op dan elke andere soort plant of bos. Men kan er briketten van persen waarmee de biogascentrales gevoed kunnen worden. Dit gewas neemt zelfs bij verbranding meer CO2 op dan de centrales uitstoten. Ook geschikt voor papier en spaanplaten.
 • Toevoeging van mineralen aan het krachtvoer, zodat er veel minder soja nodig is.

Al deze ontwikkelingen kosten tijd en geld. Daarom hebben wij een duidelijke langetermijnvisie nodig van onze regering om deze investeringen terug te kunnen verdienen. Laat het duidelijk zijn: de landbouw kan geen knop omdraaien en alle problemen zijn opgelost. Maar als de politiek de landbouwsector tijd geeft en financieel meewerkt, komt de oplossing.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
19 reacties
Roy 4 September 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10893978/hoe-moet-het-nu-verder-met-de-landbouw]Hoe moet het nu verder met de landbouw?[/url]
Goed stuk weer Jaap Majoor! Als je het zo opsomt is de weerstand tegen de nederlandse agrarische sector onbegrijpelijk.
Abonnee
erik 4 September 2021
lijkt wel heel erg op het artikel in HP de tijd. doet niets af aan de waarheid .
info 4 September 2021
Fantastisch verwoord Jaap , dit moet op deze manier meer onder de aandacht worden gebracht van de (gewone) burger die op dit moment niet beseft wat hem of haar boven het hoofd hangt, wel miljoenen mensen erbij en duizenden ha uit de productie halen te koste van de waanzinnige stikstofpolitiek die door een klein groepje mensen wordt opgetuigd en welke ook nog gehoor krijgen in de kamer . Er moet zo snel als mogelijk weer verkiezingen komen waarin de BBB meer zetels zal krijgen en haar invloed in de agrarische sector kan verhogen
Abonnee
Hans 5 September 2021
Heel mooi verwoord Jaap!
Het is precies zoals je zegt,
wanneer gaan die ogen van die gasten is een keer open!
Abonnee
Jaap Haanstra 5 September 2021
Prima om deze feiten luid en duidelijk uit te dragen.
Blijven doen.

En hoe je het wendt of keert morgen,overmorgen ,volgende week ,volgende mand volgend jaar en die jaren daarna komt er elke dag bij iedereen 7 x per dag iets op tafel dat van onze bedrijven afkomstig is.
Als men tegelijkertijd bezig is om de produktie , ingegeven door onwetendheid, te beperken en je weet dat het aantal mensen op aarde stijgt dan kan je zowat uit rekenen het moment dat het voedsel niet alleen voor de armen maar ook voor de middenklasse duur gaat worden .Beseffende dat door autonome economische groei er ook nog eens meer voedsel gevraagd wordt dat voldoet aan westerse maatstaven dan weet je dat het echt gaat knellen.
We weten nu al dat er 800 miljoen mensen zijn (10%) die voortdurend honger hebben en dat aantal gaat alleen maar toenemen als men niet vol inzet op hoogwaardige technieken en methoden.
Juist door in te zetten op hypermoderne methoden en technieken met maximale produktie per ha of eenheid kan men de meeste natuur in de toekomst behouden.
Wij kunnen wellicht leven met de arrogantie dat natuur boven honger gaat maar een groot deel van de wereld zal dat niet pikken en op velerlei manieren in beweging komen.

Ik ben dus op de langere duur niet pessimistisch over de landbouw ,integendeel.
Als je de ogen open doet zie je heel langzaam de grote grondstofmarkten stijgen.
Zie je steeds meer grootkapitaal dat probeert grond in bezit te krijgen immers voedsel gaat strategisch worden .
Aan ons de taak om als boer en niet als werknemer aan die toekomst mee te doen .
En het onderhand te verhippen om nog 1 ha aan natuur af te staan omdat een klein deel van de Nederlanders op belangrijke posities dat wil.

Ik heb de woorden van Aalt Dijkhuizen gelezen en zijn betoog is niet nieuw .Hij waarschuwt al sinds vele jaren om juist in te zetten op hoogwaardige intensieve landbouw .
Ik sta aan zijn kant.
En wij ?
Wij moeten handelen uit zelfbewustheid ,offensief en met bravoure .
Dan is de toekomst aan ons is mijn stellige overtuiging .
Als ik die overtuiging niet had had ik mijn 2 zonen ontmoedigd om boer te worden .
En bestuurders van organisaties in belangenbehartiging en coops geloof er in en handel ernaar.
En denk aub niet dat de 10% van de samenleving die overal een mening over heeft en acteert alsof zij de meerderheid zijn uiteindelijk de dienst uit maakt
Tenzij we ze de kans geven
En dat ben ik eigenlijk niet van plan
Abonnee
rudi 5 September 2021
helemaal mee eens. die 10 procent krijgt alleen zo'n groot podium en er wordt naar geluisterd ook door de regering. dat is een beetje het probleem.
Abonnee
Zuidwesten 5 September 2021
Wat is nu eigenlijk jullie probleem, er gaat land van boer naar boer voor prijzen ver boven de 100.000 per hectare, n normale trekker kost n ton of meer en ze worden grif verkocht, bouwbedrijven hebben niet eens tijd om te offreren, zo druk is het.
Abonnee
Juf Netjes 5 September 2021
Wat ons probleem is maak je zelf erg duidelijk!

Hoge kosten, weinig rendement, veel risico, weinig toekomst!

Heb je nog vragen zuidwesten??

Abonnee
Zuidwesten 6 September 2021
Het was dan ook spottend bedoeld Juf, maar dat begreep u wel....

Maar uw samenvatting is iets van alle tijden en met de laatste opmerking ben ik t niet eens, weinig toekomst. Ik denk dat er veel toekomst is voor diegenen die zich financieel niet klem hebben gezet, goed vakman zijn en n beetje door willen werken. Boeren stoefen altijd wel dat ze zo hard werken, maar als je t wil zien zie je heel veel inefficiëntie en ook heel veel luiheid. Als ik smorgens 6 uur door de polder rij ist bijna overal donker. De werklui overigens, zitten om 5 uur al in t busje!
Standvastig 6 September 2021
Er liggen al plannen klaar om honderden boeren te onteigenen, misschien wel duizenden...... die 10% mag dan wel weinig zijn maar ze hebben wel verrekte veel macht en maken de dienst uit. Je kan dan wel braaf je best doen maar zolang die 10% de macht heeft maak je geen schijn van kans.
Abonnee
klaas 6 September 2021
Zuidwesten schreef:
Het was dan ook spottend bedoeld Juf, maar dat begreep u wel....

Maar uw samenvatting is iets van alle tijden en met de laatste opmerking ben ik t niet eens, weinig toekomst. Ik denk dat er veel toekomst is voor diegenen die zich financieel niet klem hebben gezet, goed vakman zijn en n beetje door willen werken. Boeren stoefen altijd wel dat ze zo hard werken, maar als je t wil zien zie je heel veel inefficiëntie en ook heel veel luiheid. Als ik smorgens 6 uur door de polder rij ist bijna overal donker. De werklui overigens, zitten om 5 uur al in t busje!
Klopt . maar die werklui rijden om half 5 weer naar huis en wij zijn s'avonds om 10 uur nog bezig.
ruud hendriks 6 September 2021
Het is een tijd waar veel meningen over de koers van de landbouw rond gaan. Jaap Majoor schrijft er ook veel over, maar heeft een aantal uitgangspunten die m.i. nuancering behoeven.

Stikstofdepositie: langzamerhand is het onderscheid verdwenen tussen ammoniakemissie, vooral een landbouw aangelegenheid met schade in de directe omgeving ,en de veel bredere emissie van stikstofoxiden van alle sectoren.

Kappen van regenwoud: Niet alleen voor veevoer, maar dat is wel een belangrijke reden. Het is nu echt al jaren bekend dat sojaschroot geen restproduct is van sojaolie maar dat sojaboeren aan veevoer en sojaolie evenveel verdienen. Het “restproduct-mantra” wordt graag in leven gehouden. Decennia geleden was het restproduct, dat is al lang niet meert. Minder vee = minder sojaproductie.

Nederland is door de prijs van grond geen bulkland. Om voor bulk op landen als China te leunen lijkt me echter niet aan te bevelen. Als voeding een puur marktgestuurde aangelegenheid blijft is dat op termijn een einde van de landbouw in Nederland. Op Europees niveau zal er meer sturing moeten zijn om voor de boeren goede prijzen te realiseren.

De bodem in Nederland put maar langzaam uit, maar het gebeurt wel. Ook op gebied van bodembiologie gaat het achteruit. Het is iets waar veel boeren bewust van zijn, er wordt gelukkig op veel manieren aan gewerkt. Op hoofdelementen is er geen probleem, die vullen we aan. Sporenelementen verschralen wel. Dat zal sterker worden wanneer de import van veevoer minder wordt en organische mest een schaars product wordt in plaats van een overschotproduct. In topconditie zijn veel bodems absoluut niet. Dat konden we compenseren met stevige mestgiften. Dat wordt minder, dus moeten we wel aan conditieverbetering doen.

Dierlijke productie: het is in tegenstelling tot wat Jaap zegt niet zo dat alle gronden die voor akkerbouw geschikt zijn daar ook voor worden gebruikt. Als je in een veehouderij regio zit is de logistiek voor akkerbouw minder geschikt. Specialisatie en schaalvergroting heeft er voor gezorgd dat een deel van die grond nu voor vee wordt ingezet. Daarnaast worden veel akkerbouwgebieden voor voerproductie ingezet, zoals granen en mais. Die gebieden moeten als je grond optimaal wil benutten worden omgeturnd naar productie voor humane consumptie. Veehouderij hoeft echt niet weg, heeft zijn plek. Maar 50 gram dierlijk eiwit per dag is (meer dan) het dubbele van wat we nodig hebben.

Dat landbouwproducten een basisbehoefte zijn wil ik graag onderstrepen. Dat betekent dat de consument daar ook naar waarde voor moet betalen. Die waarde is hoger dan nu wordt betaald. De prijs laag houden zodat ook de economisch zwaksten goed kunnen eten is geen goede weg. Lonen en uitkeringen moeten voldoende zijn om wie wil gezond te laten eten.

Verbetering van stikstofbenutting heeft nog veel ruimte. “Nog efficienter” zoals wordt gesteld impliceert dat het al efficiënt is. Helaas is dat ondanks de verbeteringen nog niet het geval. Lanbbouw zit nu als totaal op 50% efficiëntie, het verlies is rond 180 kg N/ha/jaar. De efficientie is lager in de veehouderij, hoger in de akkerbouw. Heel veel ruimte voor CO2 opslag in de bodem is er niet. Landbouw is nou eenmaal onderdeel van de korte CO2 cyclus. Opslaan in producten die even later al weer worden verteerd (voer, voeding, mest, gewasresten). CO2 is onderdeel van de lange cyclus waar de natuur beter toe in staat is. Biobrandstof produceren klinkt mooi, bespaard op fossiele energie, maar staat op gespannen voet met voldoende voeding produceren bij een groeiende wereldbevolking. Daarnaast was de conclusie dat onze grond erg duur is. Dan is concurreren op een markt voor biobrandstof niet voor de hand liggend.
Ook belg 6 September 2021
klaas schreef:
Zuidwesten schreef:
Het was dan ook spottend bedoeld Juf, maar dat begreep u wel....

Maar uw samenvatting is iets van alle tijden en met de laatste opmerking ben ik t niet eens, weinig toekomst. Ik denk dat er veel toekomst is voor diegenen die zich financieel niet klem hebben gezet, goed vakman zijn en n beetje door willen werken. Boeren stoefen altijd wel dat ze zo hard werken, maar als je t wil zien zie je heel veel inefficiëntie en ook heel veel luiheid. Als ik smorgens 6 uur door de polder rij ist bijna overal donker. De werklui overigens, zitten om 5 uur al in t busje!
Klopt . maar die werklui rijden om half 5 weer naar huis en wij zijn s'avonds om 10 uur nog bezig.
Meneer is het weekend ook vergeten....
Abonnee
klaas 6 September 2021
Ook belg schreef:
klaas schreef:
Zuidwesten schreef:
Het was dan ook spottend bedoeld Juf, maar dat begreep u wel....

Maar uw samenvatting is iets van alle tijden en met de laatste opmerking ben ik t niet eens, weinig toekomst. Ik denk dat er veel toekomst is voor diegenen die zich financieel niet klem hebben gezet, goed vakman zijn en n beetje door willen werken. Boeren stoefen altijd wel dat ze zo hard werken, maar als je t wil zien zie je heel veel inefficiëntie en ook heel veel luiheid. Als ik smorgens 6 uur door de polder rij ist bijna overal donker. De werklui overigens, zitten om 5 uur al in t busje!
Klopt . maar die werklui rijden om half 5 weer naar huis en wij zijn s'avonds om 10 uur nog bezig.
Meneer is het weekend ook vergeten....
ja idd
Abonnee
xx 6 September 2021
Het is toch wel hypocriet om tegen de arme mensen te zeggen,
het voedsel wordt flink duurder omdat we de milieudoelen moeten halen. Alleen focussen op milieudoelen heeft een grote impact op de welvaart en het is niet te hopen als er nog grotere honger komt dat het flink uit de hand loopt.
info 6 September 2021
chauffeurs die de dieren naar het slachthuis brengen beginnen vaak al om 22.00 uur te werken en een bouwvakker pas om 5 uur een ziekenhuis werk de klok rond, wat hang je toch een lulverhaal op Zuidwesten en werk jij dan 60 uur in de week net als die boer die 24 uur er voor zijn dieren is , dit alles heeft helemaal niets te maken met het basis stuk van Jaap
ikke 6 September 2021
er wordt meer aan het spoelen van de hersenen van de medemens gedaan als goed is voor iedereen en ook voor de samenleving, maar door dat hersenspoelen, gaat wel heel de samenleving kapot, en dit enkel omdat de geldstromen naar bepaalde personen veel belangrijker zijn, als alles anders
exact 9 September 2021
"Het is toch wel hypocriet om tegen de arme mensen te zeggen,
het voedsel wordt flink duurder omdat we de milieudoelen moeten halen." Ik zou zeggen: het is toch wel hypocriet om te zeggen, we hebben geen zin om om milieudoelen te halen omdat voedsel dan wel eens duurder kan worden. Wat is beter in de strijd tegen honger: lagere voedselprijzen zodat arme consumenten die kunnen betalen of hogere voedselprijzen zodat arme boeren meer inkomen hebben (het grootste deel van de hongerigen zijn boer van beroep)?
Abonnee
Zuidwesten 10 September 2021
exact schreef:
"Het is toch wel hypocriet om tegen de arme mensen te zeggen,
het voedsel wordt flink duurder omdat we de milieudoelen moeten halen." Ik zou zeggen: het is toch wel hypocriet om te zeggen, we hebben geen zin om om milieudoelen te halen omdat voedsel dan wel eens duurder kan worden. Wat is beter in de strijd tegen honger: lagere voedselprijzen zodat arme consumenten die kunnen betalen of hogere voedselprijzen zodat arme boeren meer inkomen hebben (het grootste deel van de hongerigen zijn boer van beroep)?
Punt is dat bij stijgende prijzen ook de grondstoffen duurder worden. Die sloebers hebben dan helemaal geen oogst meer, zaad, hulpstoffen, brandstof, materieel, wordt onbetaalbaar.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Politiek

Berucht amendement op dierenwet is van de baan

Nieuws Politiek

Natuurherstelwet met noodrem goedgekeurd

Analyse Politiek

Financiën breekpunt, ook op landbouw botert 't niet

Analyse Mest

Adema ligt op ramkoers met de agrarische sector

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden