Shutterstock

Opinie Herre Bartlema

Het vervangen van kunstmest gaat door

6 December 2019 - Herre Bartlema - 33 reacties

Friesland, de landbouwprovincie bij uitstek, is ook dit jaar weer populair bij burgers en boeren. De bewoners blijven er nuchter onder. Dat wordt algemeen gezien als een belangrijk kenmerk van hun aard, evenals gemeenschapszin. Het is niet toevallig dat de wortels van de nummer 3 op de coöperatielijst gerangschikt naar grootte, Royal FrieslandCampina, in Friesland liggen.

Met een nuchtere aanpak een groot gemeenschappelijk belang dienen, dat doet ook Jan Huitema. Dankzij het uit Friesland afkomstige lid van de liberale fractie van het Europarlement, komt er nu vaart in de erkenning van mineralenconcentraat als kunstmest. Over 2 jaar is dat naar verwachting een feit en dat is geweldig nieuws voor alle ondernemers in de open teelten als akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en melkveehouders.

Meststof die niet uitspoelt
Zij krijgen de beschikking over een betaalbare ammoniumhoudende vloeibare anorganische stikstof-kalimeststof, die zeer geschikt is voor precisiebemesting. Namelijk een meststof die niet uitspoelt en zich laat plaatsen in de wortelzone tot op stoeptegelniveau. En in elke gewenste dosering van kant tot kant, zonder verliezen door emissie en uit- en afspoeling. Zonder verliezen op rijpaden, langs perceelsranden en op kopakkers.

De leveranciers van anorganische snelwerkende plantenvoeding uit bewerkte organische mest krijgen er een forse afzetmarkt bij. Een lang gekoesterde wens. Het is goed hier te vermelden dat alle gewassen ammoniumstikstof kunnen opnemen en dat gras en aardappelen er een voorkeur voor hebben. Voor grasland zijn de doseringsadviezen voor ammoniakale stikstof daarom 20% lager dan bij breedwerpige toediening in het voorjaar. Samen met het aanbod aan andere alternatieven voor kunstmeststikstof, zoals stikstof uit luchtwassers, kan in de Nederlandse vraag naar snelwerkende anorganische stikstof worden voorzien.

Oplossingen voor stikstofcrisis
Huitema geeft ook gehoor aan de oproep van onze premier om oplossingen aan te dragen voor de stikstofcrisis, nu zo duidelijk uit de feiten blijkt hoe groot het aandeel van kunstmest is in de stikstofuitstoot. In de Factsheet Emissies en depositie van stikstof in Nederland, recent opgesteld op verzoek van het ministerie van LNV, blijkt dat stikstofkunstmest circa 8% van de landelijke ammoniakuitstoot veroorzaakt. Dat is evenveel als de uitstoot door de pluimveehouderij en iets meer dan de helft door de varkenshouderij. Ook de uitstoot van stikstofoxiden door stikstofkunstmeststoffen is substantieel.

Deze hoge emissies zijn een gevolg van oppervlakkige breedwerpige toediening van stikstofkunstmest in de open teelten. Met de technieken van de 21ste eeuw, die high- en low- tech kunnen zijn, kunnen die emissies snel geheel worden teruggedrongen. Namelijk door toepassing van de 4 juistheden van bemesting met hoge precisie tot op de vierkante meter.

Nadeel mineralenconcentraat
Dat kan door de beschikbaarheid van gps, in combinatie met sturing op basis van camerabeelden en taakkaarten, door het ruime aanbod van precisiemeststoffen als mineralenconcentraat die mondjesmaat in de wortelzone te doseren zijn en door de komst van werktuigen met minimale bodemdruk.

Een nadeel van mineralenconcentraat is, ondanks de naam, het lage gehalte aan stikstof en kalium. Dankzij de pilotprojecten die in Nederland lopen, bestaan er nu allerlei toedieningstechnieken die aan dat bezwaar tegemoet komen. Sleepslangen van het product, al dan niet in combinatie met drijfmest, is zo’n oplossing. De robotisering biedt echter ook veel perspectief voor gebruik van laaggeconcentreerde meststoffen door aan de kopakkers een mobiel laadstation voor een of meer bemestingsrobots te plaatsen.

Herre Bartlema

Herre Bartlema is voorzitter van het NCOK: Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisielandbouw. Het doel: toepassing van praktijkrijpe precisielandbouwtechnieken bevorderen om bij te dragen aan een schone sector.
Reacties
33 reacties
frans 2 December 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10884881/het-vervangen-van-kunstmest-gaat-door]Het vervangen van kunstmest gaat door[/url]
er is geen stikstof crisis die word op papier gemaakt. om de landbouw de nek om te draaien. wij moeten onze kostprijs laag houden wie gaat dit betalen gps/taakkaarten/machines/loonwerker/enz. weer de boer dit geld is er niet. laat de boer gewoon boeren en met dierlijke mest en het bij sturen met kunstmest is nog om te doen . voordat iedere boer de handdoek in de ring gaat gooien met weer onnodige kosten en nieuwe dingen die niet gaan werken
Akkerbouw2.0 2 December 2019
Ook lekker verzurend voor je grond dat spuiwater uit de luchtwassers.
Herre Bartlema 2 December 2019
"It giet oan" zo had ik boven mijn opinie gezet, maar de redactie heeft het bij ABN gehouden. Zoals gebruikelijk giet it ek oan mei die reaguurders ! Dank weer voor de mooie volzinnen en de gelegenheid om nadere informatie te verstrekken .
Mineralenconcentraat verzuurt minder dan KAS.
Stikstof uit chemische luchtwassers daarentegen, in de vorm van vloeibaar ammoniumsulfaat, verzuurt meer dan KAS. Dat is een voordeel voor het mobiliseren van fosfaat en spoorelementen in het voorjaar en voor de schilkwaliteit van aardappelen. Bekalken moet je altijd, ook bij gebruik van KAS, als het grondonderzoek dat aangeeft. In de praktijk betekent dat, dat men bij KASgebruik 1* in de vijf jaar moet bekalken op sommige gronden, tegen 1 * in de vier jaar bij gebruik van zwavelzure ammoniakoplossing. De kosten voor de extra bekalking worden ruimschoots gedekt uit de lagere kosten voor de stikstof bij gebruik van zwavelzure ammoniakoplossing.
drab 2 December 2019
Akkerbouw2.0 schreef:
Ook lekker verzurend voor je grond dat spuiwater uit de luchtwassers.
Het gaat hier om mineralenconcentraat en ook spuiwater. Beiden zeer goedkope en nuttige kunstmestvervangers met snelwerkende, niet organisch-gebonden stikstof. Mits goed toegepast uitstekend bruikbaar. Het mineralencontraat bijv in het voorjaar voor suikerbieten of aardappelen dan rijpen ze goed af met goede suikergehaltes en onderwatergewichten en je kalibehoefte is voor dat jaar nagenoeg afgedekt. En een kuubje spuiwater bij je aardappelen of tarwe per hectare dekt geljjk je zwavelbehoefte voor n aantal jaren af en geeft weinig verzuringsschade, niet veel meer als urean of ureum in je tarwe of aardappelen spuiten. Wat mij betreft uit praktijkervaring uitstekend bruikbaar, alleen de kunstmestfabrikanten en handelaren zijn er minder blij mee en weten een aantal akkerbouwers op een verkeerd been te zetten met hun bangmakerij. Ze verkopen je liever ureum of zwavelkas, ook begrijpelijk, maar wie is de klant en betaalt, beste Akkerbouwer2?
Akkerbouw2.0 2 December 2019
Spuiwater is in de tarweteelt toch onbruikbaar, veel teveel kuubs met de veldspuit verrijden hoor.
En een spaakwiel of Sleepslang geeft veel sporen als het een nat voorjaar is. En nts over de vorst rijden geeft geen sporen
drab 2 December 2019
Akkerbouw2.0 schreef:
Spuiwater is in de tarweteelt toch onbruikbaar, veel teveel kuubs met de veldspuit verrijden hoor.
En een spaakwiel of Sleepslang geeft veel sporen als het een nat voorjaar is. En nts over de vorst rijden geeft geen sporen
Spuiwster bevat ca 45kg N per 1000 ltr. Kan goed in de spuit wellicht ipv NTS beste Akkerbouwer. Verdiep je eerst in de materie voordat je ongenuanceerde en ongefundeerde beweringen hier doet. En nee ik ben geen veehouder maar akkerbouwer die in het proefproject al een aantal jaren meedraait en gratis de kali en zwavelbehoefte afdekt met goede resultaten en niet meer hoeft te bekalken als voor die tijd! Dus ongeveer 100€ per hectare jaarlijkse besparing los van de arbeidsbesparing en machinekostendaling. Zou me er toch maar eens in verdiepen en out of the box denken, valt geld mee te besparen en past in kringloopdenken
koos 2 December 2019
45 kg/1000 ltr, moet je toch 3000 ltr /ha spuiten om een 1 e gift op je tarwe te geven. Moet je toch wel een aardige spuit hebben om een beetje capaciteit te hebben
AKkerbouw2.0 2 December 2019
Arbeidsbesparing en machinekosten daling. Denk dat jijzelf een rekenfoutje maakt. Eerste gift in wintertarwe is 110-120 kg zuiver N. Dat houd dus in dat je bijna 26-2700 ltr per ha uitrijden moet. Terwijl nts slechts een gift van 340 ltr per ha is bij eenzelfde hoeveelheid N.

Zou zelf maar eens goed gaan rekenen, ipv zomaar alles aan te nemen.

Ben best bereid andere reststromen te gebruiken, maar hier gaat echt niemand 2500 ltr per ha en meer over het land spuiten hoor. Ook lekker handig lijkt mij zon grote opslag op je erf. Zal de gemeente ook altijd leuk vinden.
Akkerbouw2.0 2 December 2019
Om je een eindje op weg te helpen,

100 ha wintertarwe dan ben je ongeveer 550 m3 spuiwater nodig voor 240kg/n per ha toe te dienen. Word dus een mestbassin voor spuiwater en even 100 ha eerste gift in 1 nachtje toedienen kun je echt wel vergeten.

Maar u zult wel anders rekenen.
de gewone boer 2 December 2019
Geweldig nieuws, nou gewoon de zoveelste kostenverhogende nachtmerrie.
drab 2 December 2019
Laat maar zitten. Gast u maar door volgens het advies van uw verkopers!
U wil niet out of de box denken. Al 1m3 spuiwater genoeg is voor 4 jaar zwavelbehoefte afdekken waarom dan 6m3 per hectare toepassen?
Maar gaat u gewoon verder met uw adviseurs zij zullen u vast waarderen.
U rekent niet in maximaal rendement per hectare, maar in de hoogste opbrengst ongeacht wat dat kost. Maar op die 100 hectare zou je dus met gemak 10000€ extra saldo kunnen halen is volgens mij 10% meer als u eerlijk rekent
Maar och u heeft geen goed bedoelde overweging nodig, u heeft geld zat, en uw kunstmestverkoper maakt uw bemestingsplan met de computer in orde, gaat gemakkelijk en prima. Nou fijn houden zo, Fijne avond nog en succes met ondernemen.Kjol 3 December 2019
Verzuring geeft slemp
Akkerbouw2.0 3 December 2019
Om je een eindje op weg te helpen,

100 ha wintertarwe dan ben je ongeveer 550 m3 spuiwater nodig voor 240kg/n per ha toe te dienen. Word dus een mestbassin voor spuiwater en even 100 ha eerste gift in 1 nachtje toedienen kun je echt wel vergeten.

Maar u zult wel anders rekenen.
Akkerbouw2.0 3 December 2019
Zal toch stikstof moeten spuiten, als u akkerbouwer bent. Heel raar dat zwavel de maatstaf is voor bemesting. Zwavelsulfaat op een vol gewas spuiten is aardig efficiënter hoor. En kan gelijk met de andere bespuitingen mee.
geert 3 December 2019
veel teveel sporen op het land en verslemping ,bovendien is het bijna allemaal water
drab 3 December 2019
Akkerbouw2.0 schreef:
Zal toch stikstof moeten spuiten, als u akkerbouwer bent. Heel raar dat zwavel de maatstaf is voor bemesting. Zwavelsulfaat op een vol gewas spuiten is aardig efficiënter hoor. En kan gelijk met de andere bespuitingen mee.
Ik moet helemaal geen stikstof spuiten. Ik krijg geld toe voor mijn stikstof in tarwe. Kwestie van or ganische mest goed benutten. En lezen is niet uw sterkste punt zo te zien.
Akkerbouw2.0 3 December 2019
In NL zit je met een aanvoer norm uit mest van 170 kg per ha, met een werkings coëfficiënt van 60-80 % volgens de geleerden. Mijn ervaring is in een droog jaar nog lager. Dus als u aan zulke N giften genoeg hebt, zullen uw opbrengsten zoveel lager liggen dan gemiddeld dat het beetje besparing teniet gedaan word.
abn 3 December 2019
zoek een baan inplaats van telkens boertje pesten met onnodige waan ideeën dit gaat geen praktijk worden veel te omslachtig
JapieE 3 December 2019
Waarom hoor ik niet van de dames en heren agrariers over de hoeveelheid subsidie die ze ontvangen?

Als ik de Volkskrant van 15 mei 2019 lees, komt ook nog eens het geld op een "niet bedoelde plek" terecht.

Er staat o.a. in: In de lopende meerjarenbegroting 2014-2020 is 308 miljard euro gereserveerd voor directe inkomenssteun aan boeren. Nederland mag daarvan circa 5 miljard euro uitdelen.

Voor het hele artikel, zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groot-deel-europese-inkomenssteun-gaat-naar-nederlandse-boeren-die-bovenmodaal-verdienen~b8b4597a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Abonnee
erik 3 December 2019
Beste Japie, van het geld wat naar de EU gaat (nog geen 2% van de Nederlandse belasting inkomsten) komt ongeveer twee derde terug naar Nederland als steun voor de landbouw, waardoor jouw voedselpakketje lekker goedkoop blijft. Als je je toch ergens zorgen over wilt maken, doe dat dan over de overige (ruim) 98% van het belasting geld wat in Nederland Blijft. Misschien de volgende keer even nadenken voor je reageert, want misschien wordt jij wel meer gesubsidieerd dan de gemiddelde agrariër in Nederland
schoenmakers 1 3 December 2019
de zogenaamde subsidie is enkel een gedeeltelijke compensatie voor gedaalde prijzen, ze moet jou loon is laten dalen en dit met zeer veel eisen 50% compenseren, ik ook een afrikaan inhuren, we zie dan wel hoeveel de arbeiders gesubsidieerd worden
schoenmakers 1 3 December 2019
ik kan ook, sorry
Herre Bartlema 5 December 2019
De lage concentraties van circulaire meststoffen vergen natuurlijk andere toedieningstechnieken. Vanwege het ammoniumgehalte is PLAATSING altijd nodig om vervluchtiging te voorkomen.

De veldspuit dus NIET gebruiken.
Dat geldt trouwens ook voor urean en NTS in het licht van de STIKSTOFCRISIS.

Woensdag 11 december te Westmaas PPO : van 10.00- 15.00 ALLES over de toediening van KUNSTMESTVERVANGERS . Gratis lunch en machineshow, aanmelden verplicht voor de lunch. 0651596092
www.smartfertilization.org


frans 6 December 2019
er is geen stikstofcrisis die word op papier gemaakt. maarja dit is natuurlijk voer voor dhr bartelma werkgelegenheid over de rug van de onschuldige slachtoffers
Akkerbouw2.0 6 December 2019
Spaakwielbemester is toch totaal ongeschikt in wintertarwe op zware kleigrond.
Dhr bartlema z’n theorieën zullen vast op grasland goed in te passen zijn.
Maar voor de meeste akkerbouwers zullen ze toch een meststof moeten ontwikkelen die met de veldspuit uit te rijden is.

Snap daarom de naam mineralen concentraat ook niet, geconcentreerd is het toch zeker NOG niet.

Trouwens als ik de laatste nacht van een vorstperiode nts spuit en daarna natte opdooi of regen. Dan zal er weinig verloren gaan, staat immers ook al een aardig gewas tarwe op het land. Die de stikstof op dat moment al nodig is.
Herre Bartlema 8 December 2019
Akkerbouw 2.0 ziet problemen bij het plaatsen van plantenvoeding in de wortelzone op zware klei. Wij ook, daarom werken we aan de robotisering. Doe je mee met de beproeving van ons prototype Akkerbouw 2.0 ? Ik stel je advies zeer op prijs, Herre
akkerbouwer 20 December 2019
laat de boeren zelf boeren en kom niet iedere keer met die robot rotzooi en stripboektheorieën boer weet zelf als geen ander hoe hij moet bemesten en dat moet simpel deel kunstmest deel dierlijk niet meer niet minder dus geen onnodige kosten van..... dat hebben we al veel te veel. spring eens op de bres voor de boeren in plaats van de strop nog harder aan te trekken
regelbedenker 21 December 2019
Boeren zijn enkel nog voor de financiële risico`s te dragen, alle bedrijfsbeslissingen nemen de regelgevers voor ons, dit met hulp van doorgedraaide onderzoekertjes die hun speeltjes in willen zetten
herre bartlema 1 Januari 2020
Gebruiken jullie ook geen mobiele telefoon , akkerbouwer en regelbedenker ? Kom gerust naar Dairy Campus , 24 januari 2019 10.00-12.30 Leeuwarden , dan leggen we- het innoverende bedrijfsleven-uit waar we mee bezig zijn ten behoeve van een levensvatbare rendabele landbouw , dus ook voor jullie. Het bedrijfsleven moet komen met de beste landbouwkundige praktijken, het is niet anders.
???!!! 1 Januari 2020
herre bartlema schreef:
Gebruiken jullie ook geen mobiele telefoon , akkerbouwer en regelbedenker ? Kom gerust naar Dairy Campus , 24 januari 2019 10.00-12.30 Leeuwarden , dan leggen we- het innoverende bedrijfsleven-uit waar we mee bezig zijn ten behoeve van een levensvatbare rendabele landbouw , dus ook voor jullie. Het bedrijfsleven moet komen met de beste landbouwkundige praktijken, het is niet anders.
ook in dit nieuwe jaar: HB weg ermee.
???!!! 1 Januari 2020
aan de redactie:

ban die HB ivm overtreden regels:

Reclame uitingen zijn verboden.

Begin je het jaar ook gelijk goed!
Buurke 1 Januari 2020
Wil graag gaan maar teruggaan in de tijd zal moeilijk gaan
Herre Bartlema 7 Januari 2020
Goed gezien Buurke ! Het gaat om 24 jan 2020 natuurlijk. Fijn dat je komt . HG Herre
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Analyse kunstmest

Weinig handel, prijzen kunstmest onder druk

Analyse Meststoffen

Dichte kunstmestfabrieken voorbode voedselcrisis?

Analyse kunstmest

Ureum kan KAS-prijs duwtje in de rug geven

Analyse kunstmest

Prijs stikstofkunstmest beweegt vooral zijwaarts

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden