ChristenUnie

Nieuws Landbouwvisie

Schouten specificeert weg naar duurzame veehouderij

5 September 2019 - Kimberly Bakker

De weg naar een duurzame veehouderij krijgt '3 hoofdsporen’, zo schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan de Tweede Kamer. Door middel van het programma 'Duurzame Veehouderij' krijgen vernieuwers een voorbeeldrol en heeft de minister als doel om de markt voor duurzame producten verder te stimuleren.

In de Kamerbrief schrijft Schouten dat het programma een eerste stap is in de transitie richting kringlooplandbouw. Volgens haar zijn er nieuwe vedienmodellen nodig waarbij de boeren een eerlijke prijs krijgen voor producten die duurzaam geproduceerd zijn. "Dat vraagt om een omslag in het denken en doen van consumenten, afnemers en alle schakels in de dierlijke productieketen", aldus Schouten.

Inspireren en experimenteren
Een van de hoofdsporen is 'inspireren en experimenteren'. De afgelopen periode heeft Schouten met de 'vernieuwers' in de veehouderijsectoren bijeenkomsten georganiseerd om te discussiëren over hun ervaring met verduurzaming. Daaruit is onder meer gebleken dat velen het als lastig ervaren financiering te vinden en dat de huidige regelgeving soms in de weg zit. Ook geeft deze groep aan dat er behoefte is aan ruimte om te experimenteren.

De minister schrijft dat ze al druk bezig is met de laatstgenoemde wens, bijvoorbeeld middels de introductie van diverse regionale initiatieven en pilots. Schouten doelt hiermee onder meer op de Regio Deals in Noord-Nederland (stimuleren van natuurinclusieve landbouw) en het opstarten van Food Valley (emissies reduceren, kringlopen sluiten en verdienmodel verbeteren).

Verbeteren van condities om te verduurzamen
Een tweede doel van de minister is om de route naar verduurzaming te verbeteren en vergemakkelijken. Dat wil ze onder andere doen door de marktpositie van de boer te verbeteren en de productie van de regio- en streekproducten te ondersteunen. Inmiddels werkt minister Schouten aan een plan om de vraag naar duurzame producten te vergroten. "Het is de bedoeling dat dit plan in het voorjaar gepresenteerd wordt." Dit plan wordt opgesteld met de Alliantie Verduurzaming Veehouderij (AVV) en MeatNL.

Om de consumenten over te halen vaker voor een duurzaam product te kiezen, introduceert de minister een subsidie voor de verbreding van het keurmerk 'Beter Leven'. "Ook in relatie tot de export is het vergroten van het marktaandeel van duurzame producten echter van belang", zo schrijft de minister. Daarom organiseert ze in 2020 een Europese conferentie om met de landen in Noordwest-Europa te sparren over verduurzaming van de veehouderij.

“Zoals beschreven wordt de financiering als (zeer) lastig ervaren. Daarom ben ik met meerdere banken in gesprek om financieringsaanvragen voor verduurzaming aantrekkelijker te maken." Ook wil ze een subsidieregeling introduceren waarmee ondernemers de technische en/of economische haalbaarheid van een (nieuw) duurzaam concept kunnen onderzoeken. Daarnaast komt er een subsidie voor veehouders die investeren in emissiereducerende maatregelen in de stal. "Het Rijk stelt hiervoor €60 miljoen beschikbaar en vanuit het Klimaatakkoord komt hier nog eens €112 miljoen bij", vervolgt de minister.

Varkenshouderij kiest ammoniakreductie
In het Klimaatakkoord zijn al afspraken gemaakt over het tegengaan van klimaatveranderingen, bijvoorbeeld omtrent diervoeding, mestopslag en emissiearme stallen. "Voor de omslag naar kringlooplandbouw is echter het beter sluiten van de mest-veevoerkringloop een belangrijke opgave. Het gaat daarbij om het vergroten van het gebruik van reststromen en het verbeteren van de kwaliteit van mest voor organische bemesting. Een integrale aanpak en samenwerking binnen de ketens is dan essentieel", schrijft Schouten. Daarom heeft de minister de sectorpartijen uit 5 grote veehouderijsectoren (melkvee, pluimvee, varkens, kalveren en melkgeiten) gevraagd om afspraken te maken over de verduurzaming van hun sector.

Voor de varkenshouderij hebben de partijen zich verenigd in de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa). In eerste instantie heeft de sector zichzelf het doel gesteld om het aandeel grondstoffen dat ongeschikt is voor humane consumptie in veevoer te vergroten. Ook moet met name gebruik worden gemaakt van grondstoffen van Europese oorsprong. De partij wil zich verder richten op emissiearme bedrijfssystemen. "Daarbij is het doel dat de ammoniakuitstoot in 2030 ongeveer 85% lager ligt. Voor broeikasgassen is dat 90%, voor geur 70% en voor fijnstof 50%", meldt de coalitie.

Ook schrijft CoViVa dat het vanaf 2022 een digitaal dierpaspoort wil voor ieder varken en dat er een integrale benchmarkt wordt ontwikkeld om te sturen op diergezondheid en dierenwelzijn. Voor alle zaken samen is een budget van €40 miljoen beschikbaar gesteld. Schouten vult dat aan met een subsidieregeling voor innovatie en investeringen die zich richten op brongerichte verduurzaming in de varkensstal. Ten slotte wil Schouten zich inzetten voor een algeheel verbod op het couperen van staarten.

Melkveehouderij focust op grondgebondenheid
Voor de melkveehouderij zijn de doelen opgesteld door de zogenaamde Duurzame Zuivelketen (DZK). De partijen in DZK willen zich de komende jaren onder meer focussen op een integrale aanpak van methaan- en ammoniakemissie en willen dat het dierenwelzijn op melkveebedrijven gemonitord wordt. "Daarom zullen elk kwartaal cijfers over kalversterfte gepubliceerd worden", zo vult Schouten aan. Ook schrijft DZK in een persbericht dat een veilige werkvloer gestimuleerd moet worden door bewustwording te creëren.

Daarbij is het doel van DZK dat de melkveesector in 2025 grondgebonden is, zoals beschreven door de commissie Grondgebondenheid. Het betreft dan onder andere het winnen van eiwit van eigen grond (eiwitnorm van 65%), het sluiten van buurtcontracten en een afname van de import van eiwitrijke grondstoffen. De plannen hiervoor moeten volgens Schouten nog verder uitgewerkt worden.

In de pluimveesector is het doel gesteld om de uitstoot van fijnstof in 10 jaar te halveren en om op termijn om te schakelen naar 100% 'non-food grondstoffen'. In de kalversector is een van de doelen dat de import van kalveren uit met name verre bestemmingen in 2030 met 20% afgenomen is. Ook wil de sector dat het antibioticagebruik in de sector in 2024 met 50% gedaald is. Ook in de melkgeitenhouderij wordt ingezet op een reductie van het antibioticagebruik.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden